Zaključak Danijela Kristić (08.07.2021)

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 41/12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na 38. Radnoj sjednici održanoj dana 08.07.2021. godine, na prijedlog zastupnice Danijele Kristić, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Obavezuje se Skupština Kantona Sarajevo da na svojim redovnim sjednicama kao informaciju razmatra izvještaje o reviziji za institucije Kantona Sarajevo od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH zajedno sa Akcionim planovima za otklanjanje potencijalnih slabosti i nepravilnosti neovisno o izvještajima o radu i poslovanju koje također razmatra u okviru Plana i programa rada Skupštine Kantona Sarajevo, a sve u cilju transparentnijeg i odgovornijeg trošenja javnih sredstava, te efikasnijem radu pomenutih institucija.

Broj:01-04-23655-2/21 PREDSJEDAVAJUĆI
08.07.2021. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Kolegij Skupštine
Zastupnik: