Inicijativa Bandić Muamer 29.03.2023

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Šestoj radnoj sjednici, održanoj dana 29.03.2023. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K
Prihvata se Inicijativa zastupnika Bandić Muamera kojom se zadužuje Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, da skrati trajanje časova u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo u periodu od 29.03. do 24.04.2023. godine i omogući svim učenicima i radnicima pravo na slobodno vrijeme za obavljanje iftara tokom mjeseca ramazana.

U prilogu: Inicijativa

Broj:01-04-6680-3/23 PREDSJEDAVAJUĆI
29.03.2023.godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Vlada Kantona
Prilog: 
Zastupnik: