Zastupnička pitanja

Davor Čičić

Davor Čičić

15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo za boračka pitanja KS razmotri mogućnost osnivanja Veteranskog centra za boračku popoulaciju KS i otkupi od sadašnjih vlasnika i renovira u izvornom obliku objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ilica Aleja lipa 56, lociran na k.č. 1151 K.O. Novo Sarajevo II kao objekat značajan za kulturno historijsko naslijeđe naslijeđe KS u kojem bi se uspostavio navedeni Veteranski centar


Davor Čičić

22.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izdvajanje sredstava za pomoć studentima iz Palestine koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u KS uz sredstava tekuće rezerve Budžeta KS za 2023. godinu


22.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Zvod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS izradi elaborat o zaštiti kako bi se zaštitio objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ulica Aleja lipa 56, lociran k.č. 1151 K.O. Novo Sarajevo II

Odgovor:

Odgovor Ministarstva kulture i sporta KS broj: 12/01-04-46892-27-1/23 od 12.01.2024. godine


23.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za omogućavanje korištenja službenog parkinga Skupštine KS predsjednicima klubova zastupnika u Skupštini KS u vrijeme radnog vremena


Davor Čičić

06.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za dostavljanje podataka o izvršenju budžeta KS za 2023. godinu sa 31.10.2023, ukupno, po funkcijama, po budžetskim korisnicima u elektronskom obliku


Davor Čičić

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno postavljanje usporivača brzine na više lokacija u ulici Nikole Šopa, općina Ilidža, prije svega na prostoru kod Osnovne škole KŠC "Sv.Josip" i post.zvučne i svjetl.sing.upozorenja na lokaciji navedene škol


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje posebnog zakona (Lex specialis) kojim bi se definiralo finansiranje institucijakulture sa nivoa BiH koje djeluje na prostoru KS iz budžeta KS, kao i njihova prava i obaveze po pitanju tog finansiranja i pravdanja utoška sredstava


Davor Čičić

31.08.2023
Puni tekst pitanja:

- S obzirom na početak nove školske godine da li sve škole sa prostora KS imaju izrađene illi ažurirane, po trenutnoj situaciji na terenu, evakuacijske planove u sl. prirodnih i dr.nesreća i dojava bombi?
-Da li se provode i koliko često u svim srednjim i osnovnim školama u KS evakuacijske vježbe za slučajeve prirodnih i dr.nesreća i dojava bombi, a po navedenim evakuacijskim planovima?


07.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje radne grupe za izradu Nacrta zakona o gorskoj službi spašavanja u KS


22.08.2023
Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo privrede KS i KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo:
1. Na dnevnom redu 8. radne sjednice Skupštine KS nalazi se izvještaj o radu KJP "Veterinarska stanica" za 2020. godinu. Prema posljednjim materijalima koji su dostavljeni zastupnicima nalazi se i revizorski izvještaj o radu preduzeća za 2020. godinu revizorske kuće Zuko doo Sarajevo koje je iskazalo svoje mišljenje sa rezervom što izražava sumnju da dijelovi finansijskih izvještaja nisu prikazani objektivno, a samim tim i realno i stvarno stanje u kantonalnom preduzeću. Molim za informaciju šta se zaključno sa 30.6.2023. konkretno uradilo u ispunjavanju preporuka iz mišljenja revizorske kuće i da li su neke od tih preporuka već ispoštovane?
2. Ukoliko nisu ispopštovane preporuke ovlaštene revizorske kuće, koji su konkretno problemi koji onemogućavaju Upravu KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo da ispoštuje navedene preporuke iz revizorskog izvještaja?
3. Na osnovu koje odluke i kojeg organa je KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo umanjila poziciju i iznos osnovnog kapitala za 1.028.278 mKM u 2020. godini i da li je ta pozicija u narednim godinama zaključno sa 30.6.2023. izmjenjena i na osnovu kojih odluka?
4. Koji su konkretno resursi potrebni i koja je konkretno pomoć potrebna od strabne Skupštine KS, Vlade KS i Mionistarstva privrede KS da bi KJP "Sarajevo-šume" ispoštovao sve preporuke iz revizorskog izvještaja, a kako bi budućći revizorski izvještaji o poslovanju preduzeća dobili pozitivnu ocjenu i na fer i objektivan način prikazao stanje u preduzeću, a kako bi osnivač imao puno informaciju o radu i stanja u preduzeću koje upravlm značajnom imovinom građana KS?


31.08.2023
Puni tekst pitanja:

Koji infrastrukturni projekti iz oblasti i resora Ministarstva saobraćaja i Direkcije za puteve KS su realizovani na području Općine Novo Sarajevo u 2021. i 2022. godini te koji projekti su do sada realizovani ili planirani za završetak do kraja 2023. god


07.08.2023
Puni tekst pitanja:

Incijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za proglašenje Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-1995. od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.
Vlada KS je još 2029. godine donijela odluku da će se 5. maj obilježavati kao Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, a 2023. godine je Vlada KS donijela odluku da će ubuduće na taj datum biti proglašen i Dan žalosti u KS.S obzirom na tu činjenicu i na činjenicu da je Udruženje roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-19995. udruženje koje svih ovih godina nakon završetka rata, opsade i agresije na Sarajevo i BiH, neumorno radi na jačanju i njegovanju kulture sjećanja na našu ubijenu djecu, smatram da je proglašenje ovog udruženja od posebnog interesa za KS neophodno i jako bitno.


07.09.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazije izrada prijedloga i dopuna Zakona o prostornom uređenju KS sa akcentom na rješavanju problema izgradnje montažnih punionica za električna vozila i kada će se on naći u skupštinskoj proceduri


22.08.2023
Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo privrede KS i KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo:
1. Na dnevnom redu 8. radne sjednice Skupštine KS nalazi se izvještaj o radu KJP "Sarajevo-šume" za 2020. godinu. Prema posljednjim materijalima koji su dostavljeni zastupnicima nalazi se i revizorski izvještaj o radu preduzeća za 2020. godinu revizorske kuće Baker Tilly Re Opinion doo Sarajevo koje je iskazalo svoje mišljenje sa rezervom što izražava sumnju da dijelovi finansijski izvještaja nisu prikazani objektivno, a samim tim i realno i stvarno stanje u kantonalnom preduzeću. Molim za informaciju šta se zaključno sa 30.6.2023. konkretno uradilo u ispunjavanju preporuka iz mišljenja revizorske kuće i da li su neke od tih preporuka već ispoštovane?
2. Ukoliko nisu ispoštovane preporuke ovlaštene revizorske kuće, koji su konkretno problemi koji onemogućavaju Upravu KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo da ispoštuje navedene preporuke iz revizorskog izvještaja?
3. Koji su konkretno resursi potreni i koja je konkretna pomoć potrebna od strane Skupštine KS, Vlade KS ioi Ministarstva privrede KS da bi KJP "Sarajevo-šume" ispoštovao sve preporuke iz revizorskog izvještaja, a kako bi budući revizorski izvještaji o poslovanju preduzeća dobili pozitivnu ocjenu i na fer i objektivan način prikazao stanje u preduzeću a kako bi osnivač imao puno informaciju o radu i stanju u preduzeću koje upravlja značajnom imovinom građana KS?


31.08.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za obavezno provođenje evakuacijskih vježbi u osnovnim i srednjim školama u KS minimalno jednom u toku jednog polugodišta (početkom svakog polugodišta) po evakuacijskim planovima škola kako u javnim tako i u privatnim obrazovnim ustanovama na području KS


07.08.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i Direkciji za robne rezerve KS za pomoć u vidu robnih paketa iz zaliha direkcije roditeljima članovima Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 92-95
Udruženje roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-¸1995. udruženje koje svih ovih godina nakon završetka rata, opsade i agresije na Sarajevo i BiH, neumorno radi na jačanju i njegovanju kulture sjećanja na našu ubijenu djecu. U druženje je i dobitnik 6.aprilske nagrade Grada Sarajeva za svoj iskreni rad u njegovanju kulture sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. S obzirom da su roditelji članovi udruženja biološki uglavnom u trećoj životnoj dobi, mnogi i egzistencijalno ugroženi, smatram da bi jedan oblik podrške KS u vidu robnih paketa bilo od simbolične pomoći ovim roditeljima i njihovim obiteljima


23.08.2023
Puni tekst pitanja:

Pitanje za Službu za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo:
1. Da li je istekao mandat članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo i da li je Vijeće funkcionalno?
2. Ako mandat nije istekao da li se mogu predlagati novi članovi koji nisu popunjeni po otvorenom javnom pozivu 17.2.2020.g. od strane udruženja nacionalnih manjina?


31.08.2023
Puni tekst pitanja:

U budžetu KS za 2023. godinu na razdjelu Ministarstva za odgoj i obrazovanje je planirano 3.200.000 KM za mele efektivne projekte (MEP) odnosno po 30.000 KM za svaku osnovnu i srednju školu u KS a tiču se brzih i efektivnih projekata rekonstrukcije i investicionog održavanja kao i nabavke opreme u školama.
koliko je sredstava (koji se odnose na male efektivne projekte MEP) utošeno sa 31.8.2023. godine ili je planirano za utrošiti do kraja tekuće godine, po kojim konkretnim projektima i po svakoj školi pojedinačno?


10.08.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za :
1. Pokretanje procedure za stavljanje van snage "Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", broj: 01-05-1816/06 od 31.10.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/06) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i vraćanje plana u prethodno planirano stanje;
2. Pokretanje procedure za stavljanje van snage "Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I" broj: 01-05-1817/06 od 31.10.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 31/06) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i vraćanje plana u prethodno stanje;
3. Pokretanje procedure za stavljanje van sange "Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", broj: 02OV-02-2-10625/22 od 18.10.2022 godine("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/22) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo
4. Pokretanje procedura donošenja nove Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana "Hrasno I" kroz nadležne općinske službe kao i Općinsko vijeće Novo sarajevo, kako bi se održale nove javne rasprave na temu izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", jer stanari okolnih zgrada u navedenom naselju kao zainteresirane strane u postupku, nisu upoznati sa izmjenama Regulacionog plana "Hrasno I", a koje su vršene 2006. godine i da se s obzirom na protok vremena od donošenja ovih izmjena donese nova prostorno planska dokumentacija koja će uvažiti i primjedbe građana stanara okolnih zgrada kao zainteresiranih strana u postupku.


31.08.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za uređenje prostora za odlaganje otpada ispred zgrada u ulici Aleja lipa 56,57 i 58 (ispred zgrade bivšeg Doma penzionera).

-Prostor za odlaganje otpada koji se nalazi ispred zgrada u ulici Aleja lipa 56. 57 i 58 u općini Novo Sarajevo je neadekvatno riješen na način da je na ulicu poredano nekoliko kontenjera za otpad bez riješene nadstrešnice kao što je urađeno u ostalim dijelovima naeselja.


01.09.2023
Puni tekst pitanja:

Molim informaciju u kojoj fazi se nalazi projekat kolektora Bjelašnica - Hadžići-Brezovača i koliko će se planiranih u ovoj godini utrošiti na ovaj projekat?


22.08.2023
Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo privrede KS i KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo:
1. Na 8. radnoj sjednici Skupštine KS prezentirani su izvještaji o radu KJP Centar "Skenderija". Prema posljednjim materijalnima koji su dostavljeni zastupnicima nalazi se i revizorski izvještaj o radu preduzeća za 2020. godinu revizorske kuće N.Colsalting doo Sarajevo koje je iskazalo svoje suzdržano mišljenje što izražava sumnju da finansijski izvještaji nisu prikazani objektivno, a samim tim i realno i stvarno stanje u kantonalnom predutzeću. Molim za informaciju šta se zaključno sa 30.6.2023. konkretno uradilo u ispunjavanju preporuka izi mišljenja revizorske kuće i da li su neke od tih preporuka već ispoštovane?
2. Ukoliko nisu ispoštovane preporuke ovlaštene revizorske kuće, koji su konkretno problemi koji onemogućavaju Upravu KJP Centar "Skenderija" doo Sarajevo da ispoštuje navedene preporuke iz revizorskog izvještaja?
3. koji su konkretno resursi potrebni i koja je konkretna pomoć potrebna od strane Skupštine KS, Vlade KS i Ministarstva privrede KS da bi KJP Centar "Skenderija" ispoštovao sve preporuke iz revizorskog izvještaja, a kako bi budućći revizorski izvještaji o poslovanju preduzeća dobili pozitivnu ocjenu i na fer i objektivan način prikazao stanje u preduzeću?


Davor Čičić

25.04.2023
Puni tekst pitanja:

KREIRANJE PROGRAMA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE PRILIKOM IZRADE PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU VEZANO ZA PODRŠKU ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA U TURISTIČKI, HOTELSKI I UGOSTITELJSKI SEKTOR U KANTONU SARAJEVO.

1. Da se kreira poseban program za podršku zapošljavanju nezaposlenih lica u turištičke, hotelskei ugostiteljske djelatnosti u Kantonu Sarajevo, u saradnji sa poslodavcima iz tog sektora, zbog velikog nedostatka kadra u tom sektoru posebno za vrijeme ljetne sezone.


Davor Čičić

13.02.2023
Puni tekst pitanja:

UVOĐENJE U PRAVO KORIŠTENJA ELEKTRONSKE ISKAZNICE I BESPLATNE GODIŠNJE KARTE ZA GRADSKI PREVOZ ZA DJECU I ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
1. Da se osobe s invaliditetom (kada ne spadaju u kategoriju osoba koje imaju iskaznice po drugom osnovu) uvedu u pravo korištenja elektronske iskaznice i besplatnih godišnjih kupona za prevoz gradskim saobraćajem.

2. Da se pratioci osoba s invaliditetom (kojima je potrebna tuđa pomoć u kretanju i komuniciranju), uvedu u pravo korištenja elektronske iskaznice te besplatne godišnje kupone koje mogu koristiti za vrijeme pružanja usluge, odnosno kada su u pratnji osobe s invaliditetom.

3. Da navedene iskaznice odnosno kuponi važe kod svih službi gradskog prevoza: Gras, Centrotrans, Željeznice FBiH (gradska i prigradska linija


09.06.2023

Davor Čičić

09.06.2023
Puni tekst pitanja:

Klub SDP-a upućuje inicijativu da se održi zajednički sastanak premijera vlada Federacije BiH
i KS i resornih ministara zbog hitne potrebe donošenja Zakona o izmjena i dopunama Zakona
o prekršajima FBiH, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku i Zakona
o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, te potrebe za kreiranje novih tekstova
spomenutih zakona, a sve sa namjerom pooštravanja i osavremenivanja kaznene politike u
FBiH.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS/Uprave policije
Dopis Ureda premijera FBiH, broj: 01-02-330/23 od 17.08.2023. godine