Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zastupničko pitanje: “Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi broj zaposlenika osnovnih i srednjih škola u KS koji su članovi sindikata tj kojima se preko platne liste odbija članarina za članstvo u sindikatu..."

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za pokretanje procesa uvodjenja obaveznog nastavnog predmeta s radnim nazivom Osnove sigurnosti, lične I društvene samozastite u srednje škole od 1-4 razreda”.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da Vlada KS na osnovu člana 93. stav (7) i člana 94. stav (6) Zakona o osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine 23/17) pokrene proceduru razrješenja školskog odbora JU OŠ “Umihana Čuvidina” ...

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Na osnovu informacija o angažovanju privatnih vozila za prevoz učenika, tražim od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da utvrdi da li su lica koja prevoze učenike O.Š. Zaim Kolar registrovani i licencirani prevoznici..."

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori