Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zastupnička inicijativa da Vlada KS na osnovu člana 93. stav (7) i člana 94. stav (6) Zakona o osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine 23/17) pokrene proceduru razrješenja školskog odbora JU OŠ “Umihana Čuvidina” ...

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Na osnovu informacija o angažovanju privatnih vozila za prevoz učenika, tražim od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da utvrdi da li su lica koja prevoze učenike O.Š. Zaim Kolar registrovani i licencirani prevoznici..."

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS da preispita da li su školska područja definisana u skladu sa osnovnim principom iz člana 54., st.(3).

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za obnovu i stavljanje u funkciju vrtića Agan Bostandžić koji je prije rata predstavljao jedan od sedam vrtića na području Opštine Stari grad”.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori