Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zastupničko pitanje upućeno Vladi KS i Ministarstvu za obrazovanje i nauku: • U kojoj fazi realizacije se nalaze zaključci sa tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o obrazovanju, održane 23.10.2020. godine?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zaključak Bilsena Šahman (28.09.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnice Bilsene Šahman, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se inicijativa i dostavlja Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo na nadležno postupanje.

Zastupnička inicijativa vezana za izgradnju višenamjenskog objekta u Pejtonu-Općina Ilidža, namijenjenog za dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju i centra za zdravo starenje.

Odgovor: