Ministarstvo zdravstva

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, da u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Zavodom za transfuzisjku medicinu FBiH, osigura da se uz postojeće testove donora privremeno uvrsti i test na COVID 19.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa „za povećanje broja pedijatara u domovima zdravlja koji pokrivaju područja općine Novo Sarajevo i Hadžići, kao i općine Ilidža i to angažovanjem pedijatara koji su eventualno u penziji dok se ne završi specijalizacija broja pedijatara“.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2019. godini, sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2019. godini, sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2019.godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu

Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2019.godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu