Ministarstvo zdravstva

Zastupnička inicijativa prema Vladi KS, Ministarstvu zdravstva KS i Ministarstvu pravde i uprave KS za formiranje Programa za finansiranje liječenja djece oboljele od malignih bolesti.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:“Molim da mi se pismeno odgovori, da li je tačna informacija da se liječenjem limfoderma, u Kantonu Sarajevo, bavi samo jedna osoba i da je to izvjesna doktorica Sarić, da je naprijed navedena procedura neophodna..."

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2018. godini, sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2018. godini, sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2018.godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu

Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2018.godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu

Studija o zdravstvenom stanja stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo u 2018. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo

Studija o zdravstvenom stanja stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo u 2018. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo