Vlada Kantona

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite sve informacije o izmjenama Statuta preduzeća i Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta svih kantonalnih javnih preduzeća od marta 2020. godine do danas.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička pitanja: Da li se svaki otpad koji se odlaže na deponiji Smiljevići kontroliše na radioaktivnost? Da li su se aktivne i neaktivne plohe na deponiji ikada kontrolisale na radioaktivnost?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje upućeno Vladi KS i Ministarstvu za obrazovanje i nauku: • U kojoj fazi realizacije se nalaze zaključci sa tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o obrazovanju, održane 23.10.2020. godine?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zaključak Sead Milavica (28.09.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnika Seada Milavica, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa i upućuje prema Vladi Kantona Sarajevo da se izvrši promjena naziva JU Zavod za zaštitu žena i materinstva u JU Zavod za zaštitu žena i materinstva-Belma Šoljanin.

Zaključak Bilsena Šahman (28.09.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnice Bilsene Šahman, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se inicijativa i dostavlja Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo na nadležno postupanje.