Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Inicijativa da se u skladu sa programom rada osnovnih škola na području KS i planiranom organizacijom studijskih putovanja i ekskurzija planira sredstva u Budžetu za finansiranje istih sa ciljem da svako dijete ima priliku da ode na putovanje

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa resornom ministarstvu da se žurno uključi u aktivnosti uspostavljanja neophodne komunikacije i saradnje između direktora i radnika Elektrotehničke škole za energetiku i rješavanju problematike narušenih međuljudskih odnosa, prijava o mobingu..

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za detaljam pregled inspekcijskih nadzora obavljenih u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu za period od 2020. do danas, koji će osim broja pregleda sadržati jasnu naznaku i opis vrste utvrđenog prekršaja, izrečenih mjera i kazni

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim da mi odgovorite i dostavite informacije vezane za projekat SchoolFood4Change a koja se tiču:članova i članica grupe koji učestvuju u projektu, partnere na projektu, obrazovno-odgojne javne ustanove koje će realizovati projekat, vremenski rok..?

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Molim da mi se dostave podaci o mladim ljudima koji su u protekle dvije školske godine tokom svog obrazovanja u srednjim školama KS počinili neka od sljedećih djela kao što su: krađa, konzumiranje, podsticanje na konzumiranje, odnosno pomaganje..?

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se izvrši rekonstrukcija krova Srednje škole za stručno osposobljavanje

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se uradi idejno rješenje i projekat za izgradnju vrtića, osnovne škole i sportskih igrališta za potrebe stanovnika naselja Bojnik II

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: