Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Inicijativa za zapošljavanje socijalnih radnika na punu normu u školama i centrima na svim niovima odgoja i obrazovanja po principu jedna škola jedan socijalni radnik

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pokrećem inicijativu za izmjenu propisa kojima su regulisana pitanja upisa i bodovanja u predškolske ustanove preko "Emis" sistema, a sve u odnosu na djecu koja imaju prebivalište na području Općine Trnovo

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Imaju li statističke podatke koliko je na KS izrađeno IPP ili IEP/ova, za koliki broj djece? Ko prati evaluaciju individualnog plana i programa i programa djeteta i na osnovu čega? Ko evaluira rad Koordinatora Mobilnih timova?

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Upućujem Inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i relevantnim ministarstvima Kantona Sarajevo, obilježavanje 1. Marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine-svečani defile sa popratnim aktivnostima

Odgovor: 

Inicijativa da se u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo uvedu reciklomati radi unapređenja ekološke svijesti i odgovornosti kod osnovaca prilikom recikliranja otpada

Koliko osnovnih škola na području KS nema osiguran produženi boravak za djecu, u odnosu na ukupan broj osnovnih škola koje se nalaze na području KS?

Postavljeno na: 
13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa radi održavanja hitne tematske sjednice Skupštine KS sa ciljem preispitivanja svih reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u KS, posebno aktuelnog strateškog dokumenta SAFER