Tačke dnevnog reda van Programa rada

21. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu (Projekat vezan za vodovod i otpadne vode u Sarajevu) između Bosne i Hercegovine i EBRD-a


2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo


19. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

7. Nacrt zakona o šumama Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju lovišta na području Kantona Sarajevo


9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


10. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje sporazuma o razvoju i regionalnoj saradnji između Kantona Sarajevo i Savezne pokrajine Koruška (Republika Austrija)


13. Prijedlozi odluka o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača


Zapisnik sa 18. Radne sjednice


Informativni materijali


20. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo, potpisan od strane 13 poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo


19. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Donošenje zaključka o utvrđivanju termina održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, po prijedlogu za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo potpisan od strane 13 poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo


3. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (hitni postupak)


5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


6. Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima


18. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


3. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (hitni postupak);


4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju


7. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o usvajanju projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine


8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera


9. Izvještaj iz oblasti sporta za 2011. godinu


Zapisnik 16. sjednica sa stenogramom


Zapisnik 17. sjednica


INFORMATIVNI MATERIJALI


17. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zaključka za provođenje javne rasprave o amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod UniCredit bank d.d. Mostar za kredite u iznosu od 8.000.000,00 KM


7. Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije za obaveze KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo od komercijalnih banaka i kreditora


8. Prijedlog odluke o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, kojom se Ismet Salkić razrješava dužnosti i Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizije Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, kojom se Gabrijel Vukadin imenuje na poziciju predsjednika Skupštine.