Tačke dnevnog reda van Programa rada

12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

4. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravobranilaštvu (skraćeni postupak);


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za arhitekturu u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university);


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za elektrotehniku u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university)


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za genetiku i bioinžinjering u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university);


14. Prijedlog odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo sa Programom obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo koji je sastavni dio odluke;


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo - Općinskoj službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Općini Ilidža - Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnika da svaka na svom području obavi parcelaciju zemljišta i utvdi zemljište za redovnu upotrebu predmetnog objekta A- Studentskog doma u Nedžarićima.


31. Davanje pozitivnog mišljenja na Prostorni plan područja posebnih obilježja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc za period od 2008. do 2028. godine“;


Prima se na znanje Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo povodom navoda policijskog komesara iznesenih na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo


Izvještaj o stanju u prostoru za 2011. godinu na bazi praćenja realizacije dugoročnih usmjerenja Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sačinjen na osnovu Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/06), Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine Federacije BiH “, br. 63/04 i 50/07) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-18978-12.1/11 od 02.06.2011. godine.


Prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo za 2012. - 2014


Zapisnik 10. sjednica


12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlozi odluka Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja:


2. Informacija komadanta štaba CZ o poduzetim mjerama po Odluci o proglašenju prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo


10. Prijedlog odluke kojom se odobrava prenos dionica "HIDROGRADNJE" d.d. Sarajevo, evidentiranih kod Komisije za vrijednosne papire MB 4200668060009 - ukupan broj dionica 3.792.559 ili 67,0212%, sa Vlade Kantona Sarajevo na Vladu Federacije Bosne i Herce


11. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2011. godinu


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu da Općina Centar Sarajevo utvrditi pravo vlasništva na predmetnom zemljištu u svrhu legalizacije izgrađenog stambenog objekta, uz plaćanje naknade prema procijenjenoj tržišnoj vrijednosti


10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa DD PD "Butmir" Ilidža, Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća "Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo" sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" – Olimpijski centar Sarajevo d.j.l. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH