Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Pitanje

“Molim Kantonalnu upravu za inspkecijske poslove budući da se u Informaciji o kvalitetu zraka u KS koji smo imali priliku razmatrati na 26. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo pominje se veliki broj subjekata nadzora i mali broj inspektora iz ove oblasti, pitanje za Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da li su koristili mogućnost koje im pruža član 18. Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 2/2017) prema kojem kada je potrebno hitno izvršiti inspekcijski nadzor radi zaštite javnog interesa, direktor Kantonalne uprave rješenjem može ovlastiti inspektora iz jedne upravne oblasti da izvrši inspekcijski nadzor iz druge upravne oblasti dok traje potreba za istim, a smatramo da je javni interes na što brži i efikasniji način zaštiti zdravlje ljudi?”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Juli, 2020
Pošalji mail: 
Da