Zastupničko pitanje upućeno Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo.

Vibor Handžić
Pitanje

Na sedmoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju
Sarajevo koja je održana 28.06.2018. godine doneseni je između ostalog sljedeći
zaključak:
Nalaže se Kantonalnoj agenciji za privatizaciju da obavijesti preduzeće Murai-Komerc
d.o.o. Vogošća, da je Agencija pokrenula postupak za raskid kupoprodajnog ugovora sa
kupcem preduzeća UNIS BIOKOVO;
S tim u vezi imam nekoliko pitanja:
1. Da li je pokrenut postupak za raskid kupoprodajnog Ugovora?
2. Ako jeste u kojoj je fazi, odnosno ako nije zbog čega nije?
3. U kojoj fazi je tužbeni process za nadoknadu štete zbog prodaje nekretnine hotel
Biokovo?
4. Koje aktivnosti je poduzela Kantonalna agencije za privatizaciju vezano za prodaju
imovine hotela Biokovo;
5. Da li prekršen Ugovor o privatizaciji?
6. Da li je Murai Komerc bio u obavezi obezbjediti saglasnost Kantona ili Agencije za
privatizaciju za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na parceli 2077/2?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 8 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Ne