Pitanje: Molim KJP Poljoprivredno dobro Butmir da me obavijesti taksativno o provedbi svih preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH koje su navedene u Izvještaju o finansijskoj reviziji KJP Poljoprivredno dobro Butmir za 2018. godinu.