Pitanje i inicijativa

Goran Akšamija
Pitanje

Da li Ministarstvo zdravstva KS i Vlada KS ima jasan stav i politiku o zaštiti javnog sektora u zdravstvu kao i jasnu viziju očuvanja javnog sektora u zdravstvu koja će nam garantovati da se javni sektor u zdravstvu izgrađen novcima građana i osiguranika neće degradirati u odnosu na privatni sektor. Ako takva vrsta stava ili politike postoji molim da mi se predoči. Ukoliko ne postoji također molim da mi se pismenim pitem definiše ne postojanje takvog stava, odnosno politike.

Ovo ne znači bilo kakav pritisak na postojeći Pravni okvir koji izjednačava javni i privatni sektor nego isključivo izraz zabrinutosti za stanje javnog sektora u zdravstvu čija degradacije može inicirati ozbiljnu nejednakost u zdravlju. Nedostatak zajemčenih usluga iz davno usvojenog Osnovnog paketa zdravstvenih prava značajno može siromašne građane ugroziti i diskriminirati u odnosu na one koji su u prilici zdravstvene usluge plaćati iz vlastitog džepa.

2. Da li za Kanton Sarajevo postoji funkcionalna analiza primjene izuzetno nepovoljnih Standarda i normativa zdravstvene zaštite i nomenklature usluga u FBiH "Plava knjiga" 2014. ( "SI novine Federacije BiH, broj 82/14), i da li Ministarstvo zdravstva KS povodom ovoga namjerava održati stručne rasprave i zagovarati što hitnije izmjene ovog dokumenta koji nas vraća dvadeset godina unazad.
3. Da li u Ministarstvu zdravstva KS postoje analitički dokumenti koji su dostupni svim zainteresiranim stranama (profesionalci u zdravstvu, staleška udruženja, osiguranici , pacijenti , stručna i laička javnost) koji čine dokumentacionu osnovu za najavljenu "reformu zdravstva " u Kantonu Sarajevo i ako postoje molim da mi se navedu i predoče.

4. Da li postoji bilo koji analitički dokument koji bi mogao da nam da jasan uvid u stanje privatnog sektora u zdravstvu u Kantonu Sarajevo.

5. Kako i na koji način će se građani, pacijenti, osiguranici, profesionalci u zdravstvu moći informirati o zacrtanim ciljevima i njihovom izvršenju najavljenje reforme u zdravstvu KS , odnosno na koji način će u ovaj proces biti uključene sve zainteresirane strane.

6. Da li proces reforme zdravstva u KS inicira i neophodne izmjena pravnog okvira Zakona o zdravstvenoj zaštiti (SI. novine F BiH broj 46/10) i nedopustivo zastarjelog i gotovo neprimjenjivog Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (SI. novine F BiH 30/97), te brojnih provedbenih propisa koji su u potpunosti kompromitirali sistem zdravstvene zaštite u KS i Federaciji BiH. Da budem precizniji da li je u ovakvom pravnom okviru uopće moguće napraviti efikasne I efektivne reformske smjernice.

Pokrećem inicijativu za hitno donošenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kao jednih od osnovnih preduvjeta za ulazak u Reformu zdravstvenog sistema.

Proslijeđeno: