Inicijativa za trajno riješavanje upravljanja građevinskim otpadom:

Sanela Klarić
Pitanje

Poštovani, na osnovu člana 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine
Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi Novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20,
14/20, 16/22), Vladi KS, odnosno gore navedenom ministarstvu, zavodu i javnom preduzeću
upućujem zastupničku inicijativu za trajno riješiti upravljanje građevinskim otpadom:
1. Izrada Studije zbrinjavanja građevinskog otpada kojom bi se ažurirale lokacije
za odlaganje građevinskog otpada te otpada iz iskopavanja, kao i analizirali
kapaciteti na deponiji Smiljevići i potencijali reciklaže ovog otpada kako se ne bi
sav otpad odlagao
2. Planiranje i izgradnju reciklažnih dvorišta i odlagališta za građevinski otpad u
okviru javnog preduzeća koje se bavi prikupljanjem i odlaganjem otpada,
3. Donošenje standarda i propisa o građevinskim materijalima kojima se ukida
status otpada u skladu sa Pravilnikom o građevinskom otpadu (SN FBIH 93/19)
4. Pripremu smjernica za zelenu/održivu gradnju u kojim bi se nalazile informacije
o metodama i tehnikama smanjenja nastanka građevinskog otpada (ponovno
korištenje materijala, prilagodljivost, razmjena materijala, korištenje manje
toksičnih materijala) u skladu sa EU mjerama zelenog certificiranja.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 9 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da