Inicijativa: Da se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu na poziciji Ministarstva za boračka pitanja predvide sredstva u iznosu od 350.000,00 KM za uređenje Aleje Veterana, na gradskom groblju Vlakovo.