Zastupnička pitanja

Kenan Magoda

Kenan Magoda

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

S obzirom da sam putem media vidio da će se nakon više od šest (6) godina četverosjed na
lokalitetu Bjelašnice staviti u funkciju, a znamo da je prvobitni projekat instalacije četverosjeda
na vrhu Bjelašnice, a koji je finansiran od strane Vlade Kantona Sarajevo doživio apsolutni
propast i nikada nije stavljen u funkciju.
Postavljam zastupničko pitanje prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, odnosno
ministru Adnanu Deliću koliko je ukupno koštao projekat postavljanja četverosjeda na lokaciju
koja nije bila adekvatna i izmještanje istog na drugu lokaciju, a sve u svrhu stavljanja istog u
funkciju skijaša, bordera, planinara, turista.


04.01.2023

Kenan Magoda

04.01.2023
Puni tekst pitanja:

Da se zimski raspust produži za još 6 (slovima:šest) radnih dana, tako da nastava u drugom polugodištu počinje 09.02.2023. godine”.


25.01.2023

Kenan Magoda

25.01.2023
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je dana 01.06.2022.godine imenovana direktorica Direkcije za turizam KS, a koja se nalazi u sastavu Ministarstva Privrede Kantona Sarajeva molim vas da se dostavi izvještaj o radu direkcije za turizam, odnosno koje je mjere predlažila za razvoj turizma i razvoj privatnog sektora u turizmu u KS, da li je formirala turističke zone radi valorizacije nacionalnih parkova i zaštićenih zona sa turističkog aspekta i valorizacije njihovih ekonomskih prednosti, da li je predlažila mjere za unapređenje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i koje su to mjere, da li prati projekte iz oblasti turizma koji se finansiraju iz budžeta Kantona, kao i turističkih destinacija na području Igman - Bjelašnica i da li su navedni projekti u funkciji turista i građana KS , da li je unaprijedila postupak izdavanja licenci putničkim agencijama-organizatorima putovanja.

S obzirom na gore navedeno kao zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo me zanima šta je Direkcija za turizma KS uradila u prokelih 6 (šest) mjeseci na gore navedenim radnim zadatcima