Zastupnička pitanja

Fikret Prevljak

Fikret Prevljak

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fikret Prevljak je podnio inicijativu "da se u Organizacionu jedinicu Dom zdravlja Ilidža primi određen broj ljekara i medicinskih sestara/tehničara", kako to zahtjevaju standardi i normativi iz oblasti zdravstvene zaštite a u odnosu na broj satnovnika.


Fikret Prevljak

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fikret Prevljak, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture "da u što kraćem roku izda nalog KJKP "RAD" za izgradnju javne rasvjete oko Druge Osnovne škole – Ilidža, Općina Ilidža."

Inicijativa u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fikret Prevljak, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture da u što kraćem roku izda nalog KJKP PARK za potkresavanjem Platana u ulici Butmirska cesta, kao i uklanjanje kompletnog stabla u ulici Butmirska cesta kod broja 52, Općina Ilidža".

Obrazloženje u prilogu.


Fikret Prevljak

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fikret Prevljak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade "da Ministarstvo osigura da srednje škole kao javne ustanove i Univerzitet u Sarajevu poštuju odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca, branitelja Bosne i Hercegovine koji daje prednost pri upisu djece pripadnika boračke populacije".

Inicijativu uz obrazloženje naci cete u prilogu.