Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo

"a) Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi odgovori kako je moguće da se stan u vlasništvu Zavoda na osnovu odobrenja za privremeno korištenje stana, isti "privremeno" koristi više od 19. godina i ko je odgovoran? b) Koje aktivnosti Uprava

Postavljeno na: 
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Zašto je za poslanike/zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo tajna ko koristi stanove Zavoda i na osnovu kog pravnog akta sa imenima i prezimenima?

Postavljeno na: 
13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

"Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi dostavi imena i prezimena svih osoba koja koriste stanove koji su upisani u knjigovodstvene i finansijske knjige Zavoda, kao i pravni osnov za to, uključujući i stanove Zavoda, koji su dati na čuvanje Minis

Postavljeno na: 
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori