Pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje,nauku i mlade.

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Koliko je uposlenika zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, a na osnovu rješenja Komisije za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba, u periodu od stupanja na snagu Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, odnosno u periodu od 2009.godine do danas?"

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade nalazi se u prilogu.