Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zastupničko pitanje: • U školama koje nemaju pravo na administrativnog radnika postavlja se pitanje ko vrši prijeme i otpreme pošte, protokola, arhiviranja i daktilografskih poslova?

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa „da se obustavi kretanje vozila auto-škola u jutarnjem periodu na lokaciji Alipašino polje, tačnije u blizini škola OŠ „Meša Selimović” i OŠ „Fatima Gunić”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi informaciju ko predstavlja „Udruženje učitelja Kantona Sarajevo" te koliki je iznos novca koji je isplaćen pomenutom udruženju u periodu od 2014. godine do danas.”

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za reviziju diploma, uvjerenja i svjedodžbi zaposlenih u kantonalnim institucijama i tijelima, kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama, zavodima i fondovima, čiji je osnivač Ka

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “ za izradu registra stručnih lica „asistenata u nastavi”, obaviti inicijalnu procjenu navedenog kadra i vršiti kontinuirana edukacije istih”

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za izradu Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika sa teškoćama u razvoju, osnovnih, srednjih škola i specijalnim školama u Kantonu Sarajevo”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS kao i Vladi KS, da provede javne konsultacije/raspravu (nastavnici, direktori škola i Vijeće roditelja KS) oko eventualnog budućeg predlaganja Zakona o zabrani upotrebe bilo kakvo

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: