Koje konkretne mjere su poduzete, ili se planiraju poduzeti, kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade?

Mersiha Mehmedagić
Pitanje

Zastupnica Mersiha Mehmedagić, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

Postavljam pitanje Ministarstvu privrede i Vladi Kantona Sarajevo:

Koje konkretne mjere su poduzete, ili se planiraju poduzeti, kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade?
U prilogu odgovora tražim detaljan pregled:
obaveza i uplata po korisnicima za eksploataciju mineralnih sirovina i voda po osnovu potpisanih Ugovora o koncesiji i Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2014.godinu;
korisnika koji eksploatišu prirodne resurse bez zaključenog Ugovora;
zahtjeva za pokretanje tužbi za korisnike koji krše potpisani Ugovor i Odluku;
odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2015.god,
dodijeljenih koncesija u 2015.godini.

OBRAZLOŽENJE:

Planirani prihod po osnovu koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2015.godinu iznosi 1.237.500 KM, a u projekciji Budžeta za 2016.godinu se planira i povećanje na 1.300.000KM.
Analiziramo li pak ove prihode samo u prethodne dvije godine, primjetit ćemo katastrofalnu realizaciju planiranih prihoda.
Naime, u 2014.godini na poziciji Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, planirano je 1.500.000 KM, a ostvareno 345.545 KM, dok je u 2013.godini ostvareno 391.652 KM. To je približno jedna četvrtina planiranih prihoda, ostalo dajemo “na kafu” privatnicima.
Ovaj stepen naplate zahtijeva hitnu reakciju Vlade i resornog Ministarstva kako bi se obezbijedio veći priliv sredstava za Budžet i efikasnije upravljanje prirodnim resursima. Donošenje Pravilnika o uspostavljanju i vođenju registra o koncesijama samo je prvi korak koji je Vlada napravila.

Pitanje efikasnijeg upravljanja prirodnim resursima je imperativ u situaciji kada zaduživanjem krpimo budžetske rupe, i kada se Kanton suočava sa redukcijama u vodosnabdijevanju. Izvori pitke vode moraju puniti prazne vodovodne cijevi građana Kantona ili Budžet kojim će se ovaj problem riješiti.