Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Collegium artisticum” Sarajevo sa finansijskim planom za 2021. godinu