Zastupnička pitanja

Samir Avdić

Samir Avdić

11.04.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se pokrene izrada "registra stanodavaca i zakupaca u KS"


Samir Avdić

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa u vezi sa eventualnom intervencijom s obzirom na elementarnu nepogodu od 03.11.2023. godine koja je uzrokovala veliku štetu na trening centru FK Igman Ilidža


Samir Avdić

04.01.2024
Puni tekst pitanja:

Zanima me trenutni pravni status Hotela Maršal, na Bjelašnici i to:...?


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa u vezi sa određenim izmjenama rasporeda (satnica) vožnji na redovnoj liniji Doglodi-Otes-Ilidža te na redovnoj liniji Ilidža-Kovači


Samir Avdić

10.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se donese nova Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica KS na medicinska sredstva na način da se..


Samir Avdić

12.06.2023
Puni tekst pitanja:

Da li se dosljedno poštuje Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo? Posebno da li isti primjenjuju zdravstvene ustanove koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove sa ZZO KS, a u kontekstu plaća i naknada, obzirom da se kolektivni ugovor primjenjuje od 01.04.2022. godine? Da li je bilo pritužbi s tim u vezi prema pripadajućoj inspekciji ili prema komisiji za tumačenje kolektivnog ugovora?

Odgovor:

Ogovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, broj: 14-02-04-02926/23 od 18.08.2023. godine


Samir Avdić

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Molim informaciju o radnom statusu svih zastupnika i zastupnica u Skupštini KS.


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Iniciram prema premijeru KS, mr.sci. Nihadu Uku, da formira radnu grupu za izradu elaborata o svrsishodnosti restruktuiranja aktuelnog sistema izvršne vlasti, sa prijedlozima nove strukture/sistema ministarstava. Na osnovu mišljenja/elaborata te ekspertske grupe (sačinjene od stručnjaka iz institucije Kantona Sarajevo i eksternih saradnika sa relevantnim znanjima) pokrenuli bismo izmjene Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija u KS.
Obrazloženje:

Ustavom KS predviđeno je da organizacija uprave i upravnih organizacija sadrži 13 ministarstava. Posljednjom izmjenom Zakona koji reguliše tu oblast spojena su Ministarstvo komunalne privrede i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, te je formirano novo ministarstvo sa nadležnošću u oblasti visokog obrazovanja.

Smatram da je potrebno ažurirati aktuelni zakon a za ilustraciju moje ideje spomenuću primjer prvospomenutog ministarstva kao jednu ne baš najbolju praksu u smislu srodnosti oblasti kojim se bavi; također, smatram da je potrebno razdvojiti oblast sporta od oblasti kulture formiranjem potpuno novih ministarstava ili eventualno drugačijom organizacijom unutar Ministarstva kulture KS, zatim razdvojiti oblast zapošljavanja i rada u odnosu na oblast socijalne zaštite i eventualno pridružiti oblast rada i zapošljavanja Ministarstvu privrede, itd.


Samir Avdić

20.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika, a sve zbog pojave glodara u podzemnim garažama molim da izvršite nadzor na radom upravnika shodno članu 41. stav (1) tačka d) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS19/17), a sve u vezi člana 29. stav (2) tačka gg) i to na sljedećim adresama:

1. Džemala Bijedića kompleks garaža 279B,279C,279D,279E

2. Džemala Bijedića kompleks garaža 279G,279H,279F,279J

3. Džemala Bijedića kompleks garaža 279K,279L


20.02.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi potpuna i detaljna informacija u vezi povećanja plaća nekim uposlenicima u KJKP Pokop doo, a koja su isplaćena uz januarsku plaću.

Pisana informacija treba dati odgovore na slijedeća pitanja:

· Dostaviti zadnji Pravilnik o unutrašnjoj orgranizaciji i sistematizaciji u preduzeću (trenutno važeći i potpisan od odgovornog lica).

· U skladu sa kojim zakonom/podzakonskim/internim aktima su donesene odluke o povećanju plaća?

· Da li je Sindikat preduzeća dao saglasnost na povećanje plaća kao i na zadnju Sistematizaciju . Ako jeste dostaviti pismene saglasnosti?

· Da li je o povećanju trebao biti ili je upoznat Nadzorni odbor preduzeća, nadležno Ministarstvo odnosno Vlada KS i da li je to bila zakonska ili neka druga obaveza?

· Da li je urađena detaljna finansijska analiza opravdanosti povećanja plaća, i da li je sa istim upoznat i dao saglasnost Izvršni direktor za ekonomskre poslove preduzeća?

· Da li su ta povećanja uvrštena i obrazložena opravdanost istih u planu poslovanja i finansijskom planu za 2023. godinu?

· Koji je zakonski put da se potpisani ugovori/riješenja stave van snage?

Dodatno, molim da se napravi tabelarni pregled uposlenika kojima je povećana plaća, a koji će sdržavati slijedeće :

· Ime i prezime uposlenika

· Naziv radne pozicije prije novog ugovora/riješenja

· Naziv radne pozicije nakon novog ugovora/riješenja

· Broj i datum novog ugovora/riješenja

· Bruto i neto povećanje plaće

· Objašnjenje osnova za povećanje (pojedinačno po svakom uposleniku


Samir Avdić

30.03.2023
Puni tekst pitanja:

Iniciram prema Kantonalnoj upravi civilne zaštite da pokrene dijalog između šireg kruga subjekata koji jesu ili mogu biti dio strukture civilne zaštite u KS. Osim valoriziranja doprinosa koji svaki od tih subjekata pojedinačno može ponuditi u svrhu poboljšanja spremnosti kantonalne i opštinskih službi civilne zaštite, predloženi dijalog/sastanak zainteresovanih subjekata trebao bi rezultirati i prijedlozima za izmjene zakonske regulative koja uređuje oblast civilne zaštite i prije svega pravilnika o nabavci materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za kvalitetan rad službi.


09.02.2024

Samir Avdić

09.02.2024
Puni tekst pitanja:

Molim informaciju o eventualnim (aktuelnim) planovima uprave KJP Skunderija za građevinsku rekonstrukciju dijela kompleksa Skenderije, posebno na (neprovjerenu) informaciju koja se pojavila u javnosti a u vezi sa navodnom Odlukom o...