Zastupnička pitanja

Samir Avdić

Samir Avdić

20.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika, a sve zbog pojave glodara u podzemnim garažama molim da izvršite nadzor na radom upravnika shodno članu 41. stav (1) tačka d) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS19/17), a sve u vezi člana 29. stav (2) tačka gg) i to na sljedećim adresama:

1. Džemala Bijedića kompleks garaža 279B,279C,279D,279E

2. Džemala Bijedića kompleks garaža 279G,279H,279F,279J

3. Džemala Bijedića kompleks garaža 279K,279L


20.02.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi potpuna i detaljna informacija u vezi povećanja plaća nekim uposlenicima u KJKP Pokop doo, a koja su isplaćena uz januarsku plaću.

Pisana informacija treba dati odgovore na slijedeća pitanja:

· Dostaviti zadnji Pravilnik o unutrašnjoj orgranizaciji i sistematizaciji u preduzeću (trenutno važeći i potpisan od odgovornog lica).

· U skladu sa kojim zakonom/podzakonskim/internim aktima su donesene odluke o povećanju plaća?

· Da li je Sindikat preduzeća dao saglasnost na povećanje plaća kao i na zadnju Sistematizaciju . Ako jeste dostaviti pismene saglasnosti?

· Da li je o povećanju trebao biti ili je upoznat Nadzorni odbor preduzeća, nadležno Ministarstvo odnosno Vlada KS i da li je to bila zakonska ili neka druga obaveza?

· Da li je urađena detaljna finansijska analiza opravdanosti povećanja plaća, i da li je sa istim upoznat i dao saglasnost Izvršni direktor za ekonomskre poslove preduzeća?

· Da li su ta povećanja uvrštena i obrazložena opravdanost istih u planu poslovanja i finansijskom planu za 2023. godinu?

· Koji je zakonski put da se potpisani ugovori/riješenja stave van snage?

Dodatno, molim da se napravi tabelarni pregled uposlenika kojima je povećana plaća, a koji će sdržavati slijedeće :

· Ime i prezime uposlenika

· Naziv radne pozicije prije novog ugovora/riješenja

· Naziv radne pozicije nakon novog ugovora/riješenja

· Broj i datum novog ugovora/riješenja

· Bruto i neto povećanje plaće

· Objašnjenje osnova za povećanje (pojedinačno po svakom uposleniku


Samir Avdić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Tema: Nelegalna deponija u 1. vodozaštitnoj zoni, u blizini korita rijeke Željeznice (Sokolović kolonija, polje od Mosta spasa stotinjak metara uzvodno, lijeva obala)