Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica
Puni tekst pitanja:

Prošlo je već dosta vremena kako su odobrena sredstva iz budžeta za raspisivanje konkursa za 75 specijalizacija. Zanima me zašto to već nije realizovano, s obzirom da veliki broj ljekara ima uslove za specijalizaciju i da je u isto vrijeme velika potreba za deficitarnim specijalizacijama na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Ovim putem upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo, premijeru Nihadu Uku i ministru saobraćaja Adnanu Šteti, a potaknuta velikim brojem zahtjeva i sugestija koje sam dobila od naših sugrađana .
Inicijativu podnosim s ciljem zaustavljanja odnosno stavljanja pod kontrolu učestalih dozvola tj saglasnosti za blokadu saobraćajnica koje izdaju nadležne vlasti s ciljem raznih aktivnosti koje provode nevladine organizacije ili neformalne grupe građana.
U posljednje vrijeme je zaista postalo veoma opterećujuće da se gotovo svaki vikend dešava neka blokada saobraćaja, kako bi se omogučilo aktivistima različitih nevladinih organizacija I udruženja provedba njihovih aktivnosti I sadržaja. Nekada je to povorka, trka, skup, takmičenje, ali redovno praćeno blokadom saobraćaja.
Nije prihvatljivo da se građani opterećuju ovakvim blokadama saobračaja, a posebno vikendom kada u grad dolazi I veliki broj stanovnika iz drugih dijelova zemlje, kao I stranaca I turista .
Ako se ovome dodaju I redovna ograničenja kretanja vozila zbog popravke tramvajske pruge I drugih saobračajnica, zaista je postalo veoma frustrirajuće, posebno vikendom kretati se vozilom kroz Sarajevo ! Blokiranjem ulica odnosno ograničenje kretanja pojedinim I uvijek glavnim ulicama, ionako otežan saobračaj se dodatno opterečava što postaje više nego neprihvatljivo .
Kantonalna I gradska saobraćajna infrastruktura, već odavno nije prilagođena ovolikom broju vozila koja se koriste u Sarajevu, te su gužve stalne, što rezultira velikom nervozom, kašnjenjima I sl.
Nekada je potrebno I po dva sata vožnje dok se dodje iz jednog dijela grada u drugi bez obzira o kolikoj udaljenosti se radi.
Ova praksa odobravanja dozvola I saglasnosti za blokadu ili kako se to popularno naziva “preusmjeravanje” saobraćaja, gubi smisao I postaje potpuno kontraproduktivno . U javnosti se čini da je uveden jedan zaista neselektivan sistem izdavanja saglasnosti u udarnim vikend terminima, kada ljudi idu na izlete, u nabavke, posjete rođacima I prijateljima. Nije mi jasna uvedena I ponavljam neselektivna praksa blokade saobraćajnica !
Građanima smo dužni vratiti njihovu slobodu kretanja I uostalom slobodu stanovanja I nesmetanog življenja. Nema niko pravo da zaustavlja I otežava život u gradu zbog aktivnosti koje provodi neko udruženje ili grupa građana.
U smislu zaustavljanja ove prakse I uređenje sistema, pokrećem predmetnu inicijativu I predlažem da se puno strožije pristupa odobrenju blokiranja centralne gradske jezgre za potrebe ovih događaja I da se odrede I propišu nove lokacije za održavanje takvih skupova, protesta, mitinga I sportskih takmičenja. Tražim dakle ovom inicijativom da se ubuduće za potrebe iskazivanja određenih stavova I mišljenja, kao I aktivnosti nevladinog sektora s ovim ciljem, propišu lokacije koje neće biti u strogom centru, kojima će prisustvovati oni koji to žele, a drugi će imati osigurane slobode I ljudska prava, kako to nalažu međunarodne konvencije .

Već postoje savršene gradske lokacije za te I takve aktivnosti, a to su stadioni, parkovi, Vilsonovo šetalište, Dariva, Aleja na Ilidži I sl. Potrebno je sve ovo samo dobro I kvalitetno iskomunicirati sa svim građanima !
Tražim da se najkasnije, u roku od 60 dana, pregledaju propisi I prakse I ovoj uvaženoj Skupštini ponude konkretna rješenja, a ako je potrebno I da nam se dostave prijedlozi za izmjene I dopune ili donošenje novih propisa kojima će se zaštititu prava svih građana Kantona Sarajevo na istim osnovama, a to je jednaka prava za sve !

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja KS, broj: 01-04-39-13/23

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS i Min.unutr.posl.vezano za sigurnosnu situaciju

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pokrećem Inicijativu Vladi KS i Ministru zdravstva KS za prijem 8 defektologa u Domove zdravlja KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem incijativu ministru unutrašnjih poslova Admiru Katici da formira radnu grupu koja će se posvetiti projektu “Prevencija povreda u saobraćaju u Kantonu Sarajevo”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Haris Zahiragić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da odmah i bez odlaganja uputi sve raspoložive ljudske i materijalno-tehničke kapacitete u općine USK pogođene poplavama, kao i u općine na području entiteta Rs - posebno u Mjesne zajednice gdje žive povratnici koje su u značajnoj mjeri pogođene poplavama, a kako bi pomogla tamošnjim lokalnim vlastima.
Također, tražim od Vlade Kantona Sarajevo da Vladi USK uputi i novčanu pomoć u iznosu od 1.000.000 KM, sa naznakom da dio sredstva utrošene na povratničke Mjesne zajednice na području entiteta Rs u Bosanskoj krajini koje su pogođene poplavama.

U slučaju nepostupanja po predmetnoj inicijativi, tražit ću izjašnjavanje Skupštine Kantona Sarajevo o istoj na prvoj narednoj sjednici.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Ilijaz Pilav,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da u roku od mjesec dana izvrši sveobuhvatnu analizu stanja i potreba medicinskog kadra i kao rezultat te analize sačini dokument koji bi mogao imati radni naziv Revizija sadašnjeg stanja i utvrđivanje stvarnih potreba medicinskog kadra u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Irfan Čengić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Kao Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran iz Skupštine Kantona Sarajevo sam dobio mnogo upita u vezi Fonda dolidarnosti.

Naime poznato je da kako je to CCI naveo: „Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, ne izvršavajući svoje obaveze u protekle dvije decenije, oštetila Fond solidarnosti za više od milijardu i po maraka, i time indirektno ugrozila zdravlje pacijenata oboljelih od najtežih bolesti u Federaciji. Ovo su potvrdili rezultati analize Centara civilnih inicijativa. Zakonski je definisano da se Fond solidarnosti finasira iz doprinosa za obavezno i zdravstveno osiguranje te budžeta FBiH.

Zbog nedovoljnog izdvajanja novca u Fond solidarnosti, ugroženo je zdravlje oboljelih. To potvrđuju sve duže liste čekanja. I sve je manje onih koji dočekaju lijek. Najveći broj je onih koji su oboljeli od karcinoma.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Jasmin Šaljić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a vezano za činovanje pripadnika/službenika ministarstva: da li je tačno da u protekle četiri godine nije bilo činovanja u MUP-u Kantona Sarajevo?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvrštavanje predstavnika Direkcije za robne rezerve KS u članove Štaba civilne zaštite KS

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se uspostavi program subvencioniranja postavljanja solarnih panela na individualne i kolektivne objekte stanovanja u Kantonu Sarajevo kako bismo potaknuli korištenje obnovljivih izvora energije i smanjili troškove električne energije

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se djeci koja borave u hraniteljskim porodicama omogući boravak/upis u predškolskim ustanovama-vrtićima prema mjestu stanovanja hranitelja

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Da li je Senat visokoškolske ustanove u ovom sl.Univerziteta u Sarajevu propisao načine i uslove pod kojima se može zaključiti i obavljati studentski rad, kao i pripadajuća prava i obaveze studenata i poslodavaca?

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za kreiranje promotivne kampanje i podizanje svijesti o važnosti vakcinacije protiv humanog papiloma virusa (HPV-a)

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za subvencioniranje troškova korištenja usluga produženog boravka za djecu sa poteškoćama u razvoju

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se uspostavi program i donese odluka o subvencioniranju uspostave krovnog zelenila, fasadnog zelenila i privatnih parkovskih površina u užem urbanom području te raspisivanje javnog poziva za potencijalne korisnike

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno riješi pitanje interno raseljenih lica na području općine Novo Sarajevo a koja imaju status nosioca stanarskog prava u objektima koji se nalaze na teritoriji općine Novo Sarajevo koji su ratnim dejstvima uništeni ili oštećeni

Odgovor:

Odgovor općinskog načelnika Općine Novo Sarajevo, broj: 01-19-5-8939/23 od 25.12.2023. godine

Proslijeđeno:
Općina Novo Sarajevo

Kenan Magoda,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Da se zimski raspust produži za još 6 (slovima:šest) radnih dana, tako da nastava u drugom polugodištu počinje 09.02.2023. godine”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je dana 01.06.2022.godine imenovana direktorica Direkcije za turizam KS, a koja se nalazi u sastavu Ministarstva Privrede Kantona Sarajeva molim vas da se dostavi izvještaj o radu direkcije za turizam, odnosno koje je mjere predlažila za razvoj turizma i razvoj privatnog sektora u turizmu u KS, da li je formirala turističke zone radi valorizacije nacionalnih parkova i zaštićenih zona sa turističkog aspekta i valorizacije njihovih ekonomskih prednosti, da li je predlažila mjere za unapređenje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i koje su to mjere, da li prati projekte iz oblasti turizma koji se finansiraju iz budžeta Kantona, kao i turističkih destinacija na području Igman - Bjelašnica i da li su navedni projekti u funkciji turista i građana KS , da li je unaprijedila postupak izdavanja licenci putničkim agencijama-organizatorima putovanja.

S obzirom na gore navedeno kao zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo me zanima šta je Direkcija za turizma KS uradila u prokelih 6 (šest) mjeseci na gore navedenim radnim zadatcima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi pitanje da li je kurikularna reforma usklađena sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Inicijativa koju upućujem u ime građana sa ciljem njihove zaštite od mogućeg ponavljajućeg fizičkog napada od strane osobe zakoje postoje indicije da je ustatusu beskućnika i stanja socijalne potrebe u smislu institucionalnog zgbrinjavanja neophodne skrb

Proslijeđeno:
JU Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz i revizija utrošenih sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo za izradu i realizaciju kurikularne reforme. Tražim da mi se dostave ugovori članova radnih tijela koji su radili na kurikularnoj reformi.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrde rezultati evaluacije Pilot programa podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama. Je li provedena analiza uspješnosti programa

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Odluke o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće zaposlenima koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo za 2023 godinu koju je usvojila Vlada Kantona Sarajevo, a koja podrazumjeva uvećanje plaće za 5% za više od 14.500 zaposlenika.

Molim da se izvrši ravnomjerno povećanje plaća, u iznosu jednakom za sve zaposlene bez namjere degradiranja i sa punom pažnjom socijalne osjetljivosti. U ovo teško vrijeme inflacije moramo voditi računa posebno o onim zaposlenicima sa najnižim plaćama.

Vjerujem da ste u prilici iznaći modus koji u zadatim budžetskim okvirima može stvoriti ambijent jednake materijalne podrške.

Takođe sugerišem saradnju sa Kantonalnim odborom SSVOONK i da se razmotri njihov prijedlog po pitanju rješavanja ove Odluke

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz izrade i procesa donošenja kurikularne reforme.

Utvrditi normative zakonske regulative kojima se definiše proces donošenja kurikularne reforme i svi bitni elementi obrazovnog sistema.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona