Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

JU Studentski centar, Ministarstvo zdravstva, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Izvještaj o aktivnostima vezano za skrining preglede mladih i studenata od strane Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu

32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje upućeno Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu, u kojem se traži "dostava finansijskog izvještaja Studentskog parlamenta UNSA."

Pitanje u prilogu.

Klub samostalnih zastupnika Pindžo, Bukva, Akšamija i Mehmedagić, Klub zastupnika BOSS-samostalni zastupnik Nermin Bjelak, Klub zastupnika DF-SDP, Klub zastupnika Naša stranka, Klub zastupnika SBB BiH, Klub zastupnika SDA

30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.05.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Grad Sarajevo, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Gead Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Podnosim zastupničku inicijativu da, shodno članu 172. ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU (Službene novine 64/09), gore pomenuti organi izvrše usklađivanje svojih zakona, odnosno odluka općinskog i gradskog vijeća iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva s odredbama Zakona i to na način predviđen u članu 165. ovog zakona. ”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Gead Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Zašto KJKP VIK ne želi preuzeti upravljanje nad pojedinim lokalnim vodovodima, a pitanje za sve jedinice lokalne samouprave da me obavijeste za koje lokalne vodovode su se obraćali KJKP VIK u vezi sa preuzimanjem upravljanja, te mi dostave kopije dokumenata koji o tome govore.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općina Centar Sarajevo, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Gead Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Budući da prema informacijama od Inspektorata zaštite od požara pri MUP-u nisu doneseni planovi zaštite od požara Kantona Sarajevo, svih općina na području KS kao i Grada Sarajeva podnosim inicijativu da se shodno članovima 15, 16, 17. ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU FBIH donesu i izrade planovi zaštite od požara.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Vlada Kantona

11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.07.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Vedran Jakupović na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se dio trotoara ispred Muzeja Sarajeva 1878-1918. u Ulici Zelenih Beretki dodijeli na upravljanje Muzeju Sarajeva, a s ciljem uvođenja naplate karata posjetiocima mjesta Sarajevskog atentata.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti, Općina Stari Grad Sarajevo

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Nikšić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se ulici Nerkesijina ne samo vrati prethodni naziv (Ul. Muhameda Repovca) već da novi naziv bude „Braće Repovac" (Muhameda I Bakira Repovac”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Općina Centar Sarajevo, Općina Novi Gead Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Amel Mekić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izgradnju parkova za potrebe vlasničkih pasa na području gradskih opština”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Općina Stari Grad Sarajevo

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za pružanje podrške "Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995"

Služba za zajedničke poslove KS

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.04.2012

Puni tekst pitanja:

"Koliko motornih vozila je u vlasništvu Kantona Sarajevo?"
"Ko ih koristi?"
"Koliko je novca utrošeno na popravku vozila od početka mandata do danas?"
"Koliko se goriva troši mjesečno na iste?"

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 12.11.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

"Molim Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine da mi odgovori, zašto ne donosi rješenja po žalbama u predviđenom zakonskom roku jer nezakonito kašnjenje rješavanje po žalbama ima za posljedicu (u slučaju uvažavanja žalbe) vraćanje predmeta na ponovni postupak ugovornom organu i ugovorni organ zbog zakonom predviđene dužine trajanja javne nabavke i vremenskog ograničenja (kraj kalendarske godine) nisu u mogućnosti realizirati neophodnu nabavku?"

Pitanje uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se odnosi na imenovanje članova Nezavisnog odbora.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori, 23.12.2013

Puni tekst pitanja:

Moje pitanje je bilo, što je Kolegij jednoglasno usvojio da se doda na kraju šta se predlaže.
To nikad nisam dobio. Pa molim pismeni i detaljan odgovor, sa imenima poslanika, sa ukupnim iznosom sredstava, sa pojedinačnim imenima poslanika i sa prijedlogom mjera koje će se poduzeti da se to stanje prevaziđe

Odgovor:

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja nije mogla odgovoriti na postavljeno pitanje iz razloga što je pitanje nejasno, te predlaže zastupniku Ivanu Brigiću da pitanje precizira.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Komisija za kulturu i sport

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.04.2012

Puni tekst pitanja:

"Da li se uradila revizija umjetnika koji koriste pravo na uplatu doprinosa od strane Kantona Sarajevo za penzijsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje? Ako nije, planira li se uraditi revizija s obzirom da se za ovu namjenu izdvajaju znatna finansijska sredstva?"

Puni tekst pitanja:

“Da se Komisija za kulturu i sport na ozbiljan način pozabavi problemom Kinoteke, koja se nalazi na popisu sedam institucija od državnog značaja, koju je osnovala država. I da se Vlada Kantona i resorno ministarstvo u rebalansu Budžeta dodatno angažiraju oko Kinoteke.”

JP TVSA, KJKP Park, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

JP TVSA, Ministarstvo unutrašnjih poslova

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da MUP Kantona Sarajevo pojača nadzor po pitanju nepropisnog parkiranja vozila naročito na prilaznim putevima i mjestima koja bi naročito ometala pristup vatrogascima tokom njihovih intervencija”.

JP TVSA, Ministarstvo pravde i uprave

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

1. Da li je u TVSA usvojen novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa Zakonom o radu i drugim pozitivnim propisima, na način da se osigura efikasnost, transparentnost,  nediskriminacija i profesionalnost. 
2.Da li je i ko je snosio odgovornost za sramno ponižavanje žrtava genocida u Srebrenici u programu TVSA 11. jula ove godine, emitovanjem filma u bugarskoj produkciji kojim se na indirektan način pokušava promijeniti karakter agresije na Bosnu i Hercegovinu, dok su istovremeno zabranjivani patriotski filmovi.
3. Da li se pokušava pronaci trajno rješenje za smještaj TVSA, čime bi se u budžetu KS godišnje uštedilo vise od  300.000,00 KM, koje sada odlaze na placanje zakupa.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JP TVSA, JU Zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Molim Vladu Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo, Televizija Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave da svako na odgovarajući način pokrene mini informativnu kampanju na TV, web stranicama, profilima društevnih mreža i slično po pitanju odlaganja lijekova sa isteklim rokom trajanja.
• Zavod za javno zdravstvo je već imao intervju sa jednom od novinskih agencija, ali smatram da je potrebno više učiniti na širenju informacija u vezi ovog problema.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori