Da li se poduzimaju aktivnosti sa ciljem unaprijeđenja u ovoj oblasti, kako bi se osigurali što bolji uslovi života osobama sa navedenom vrstom invaliditeta

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Avdibegović, na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.03.2016 godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Zastupnička pitanja inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje koje se odnosi na podršku slijepim i teže slabovidnim osobama, koje glasi:

„ Da li se poduzimaju aktivnosti sa ciljem unaprijeđenja u ovoj oblasti, kako bi se osigurali što bolji uslovi života osobama sa navedenom vrstom invaliditeta“.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

O D G O V O R

Podrška i pomoć slijepim i teže slabovidnim osobama iz nadležnosti zdravstva ogleda se u dodjeli i korištenju medicinskih sredstava. Ministarstvo zdravstva je od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zatražilo mišljenje po ovom pitanju obzirom da je u nadležnosti Zavoda provedba propisa kojim se uređuju obim, uvjeti i način ostvarivanja tih prava na korištenje medicinskih sredstava, a koje vam u prilogu akta dostavljamo.
Naime Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje medicinskih sredstava, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/07,29/08 i 40/14), čiji je donosilac Vlada Kantona Sarajevo, utvrđena je vrsta medicinskih sredstava, pravo na njihovo korištenje te period korištenja.
Činjenica je da ovom Uredbom nisu propisana odgovarajuća medicinska sredstva za potrebe ove populacije i da Uredba ima niz svojih manjkavosti, zbog čega je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u prethodnim godinama u više navrata pokretao inicijativu za izmjene navedene Uredbe odnosno donošonje nove. Međutim, navedene inicijative nisu bile prihvaćene od strane prethodnih vlasti.
Napominjemo takođe da je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uputilo zahtjev ovom ministarstvu za izmjene navedene Uredbe i ista je u postupku razmatranja te će ovo ministarstvo u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pokrenuti postupak donošenja nove Uredbe kojom će se proširiti obim prava na medicinska sredstva za slijepe i teže slabovidne osobe, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima i druge kategorije invalidnih lica od kojih su takođe zaprimljeni zahtjevi za promjene u sadržaju i načinu korištenja medicinskih sredstava.
Ministarstvo zdravstva je opredjeljenja da svim invalidnim licima, uključujući i invalidna lica iz kategorije slijepih i teže slabovidnih omogući kvalitetniji život u okvirima svoje nadležnosti i finansijskih mogućnosti.