Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Podnosim inicijativu da se razmotri mogućnost realizacije predloženog projkta "SMART CALL" kreatora ideje Mujezin Amira koji je dokument proslijedio na moj email sa prijedlogom primjene ovog projekta u SOS crvena linija za...

Postavljeno na: 
16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu radi izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kako bi djeci koja su žrtve nasilja, zloupotrebe, zanemarivanja i trgovine ljudima u KS omogućili pravo na zdravlje i zdravst

Postavljeno na: 
16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se osigura produženi boravak za djecu sa poteškoćama u razvoju a koja pohađaju JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor tokom trajanja zimskog i ljetnog raspusta

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu da se poduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi se obezbjedili angažmani asistenata u radu prilikom zasnivanja prvog radnog odnosa mladim ljudima u KS, koji su proces obrazovanja pohađali i završili prema individualno prilagođenim p

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

1.Zašto odluka nije već donesena ako je zakonski rok 6 mjeseci od pokretanja istrage? 2.Kada možemo očekivati odluku u ovom predmetu i u kojoj je fazi istraga? 3.Da li je nadležno Ministarstvo sprovelo nadzor nad ovim predmetom i da li je bilo nadzora od

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se na nivou nadležnih organa formira radno tijelo koje će na mjesečnom ili tromjesečnom nivou, vršiti detaljnu analizu provođenja mjera i radnji iz oblasti nasilja u porodici, što će doprinjeti smanjenju takvih pojava

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS obzirom da je KJU "Odgojni centar" iskazao potrebu za zapošljavanjem dodatnog kadra zbog potreba realizacije aktivnosti i prvenstveno složene djelatnosti koje ovaj Centar obavlja a upoznate upoznate od s

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijlnu politiku KS da se KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, iz ustanove socijalne zaštite statusno promjeni u ustanovu socijalno-zdravstvene zaštite, te da se za ove potrebe osnoje medicinski hospis

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se izvrši rekonstrukcija i adaptacija prostora nekadašnje Covid amblante u svrhu proširenja kapaciteta KJU "Gerontološki centar" Sarajevo

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo pokrene nabavka sobnih liftova

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori