Pravobranilaštvo KS

Molim da mi Pravobranilaštvo KS dostavi informaciju o tačnosti podataka da ste od nadležnog Suda tražili da samohrana majka dvoje djece sa poteškoćama u razvoju osigura 5.000 KM za "štetu koja bi mogla nastati" ka Ministarstvu odgoja i obrazovanja KS

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Tražim od Pravobranilaštva Kantona Sarajevo da mi se dostavi ukupan broj i spisak svih predmeta imovinsko-pravne prirode (bez predmeta radnih sporova) od 01.01.2017.godine do 31.12.2021.godine pojedinačno po svakom zaposleniku Pravobranilaštva koji su u n

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje vezano za amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osig. KS.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak S.S.Bajramović 03.11.20

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da izvrši provjeru svakog fizičkog i pravnog lica koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.
2. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da shodno članu 34. Zakona o koncesijama KS prekršajno kazne svako fizičko i pravno lice koje koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.