Program rada

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

NORMATIVNI DIO

1. Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2017. godinu

2. Izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo

TEMATSKI DIO

1. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu

OBLAST PRAVDE I UPRAVE

NORMATIVNI DIO

1. Zakon o inspekcijama

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Mart, 2016
  maj prijedlog
  Nije bio na dnevnom redu

2. Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika i savjetnika u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Mart, 2016
  maj:prijedlog
  Nije bio na dnevnom redu

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu

 • Nacrt zakona
  Rok:
  April, 2016
  juli prijedlog
  Nije bio na dnevnom redu

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama članova organa upravljaja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Juli, 2016
  septembar prijedlog
  Nije bio na dnevnom redu

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Juli, 2016
  septembar prijedlog
  Nije bio na dnevnom redu

6. Zakon o državnoj službi

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Juli, 2016
  septembar prijedlog
  Nije bio na dnevnom redu

7. Zakon o lokalnoj samoupravi

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Oktobar, 2016
  decembar prijedlog
  Nije bio na dnevnom redu

8. Zakon o imovini Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Novembar, 2016
  decembar prijedlog
  Nije bio na dnevnom redu

TEMATSKI DIO

1. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Srajevo” za 2015. godinu

2. Izvještaj Upravnog inspektorata o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2015.

4. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2015. godinu

5. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2015. godinu

6. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2015. godinu

INFORMATIVNI DIO

3. Informacija o radu Kantonalnog suda Sarajevo i Općinskog suda u Sarajevu za 2015. godinu

OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

NORMATIVNI DIO

1. Zakon o zaštiti od buke

2. Zakon o izmjenama zakona o prostornom uređenju

 • Nacrt zakona
  Rok:
  April, 2016
  prijedlog juli
  Nije bio na dnevnom redu

3. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja Zaštićeni pejsaž „Trebević“

4. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Grada Sarajeva (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 2016. do 2036. godine

5. Odluka o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima

6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za2015. godinu

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine "B"faza

TEMATSKI DIO

1. Izvještaj o radu Kantonalnog stambenog fonda za 2015.godinu

1. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2015.godinu

3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za2015. godinu

5. Plan rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017.godinu

6. Program rada Kantonalnog stambenog fonda za 2017.godinu

7. Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu

INFORMATIVNI DIO

4. Plan rada Kantonalnog stambenog fonda za 2017. godinu

OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE

NORMATIVNI DIO

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj čistoći

2. Nacrt Zakona o komunalnoj policiji

3. Izvještaj o poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu

4. Izvještaj o poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu

5. Izvještaj o poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu

6. Izvještaj o poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Rad“ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu

7. Izvještaj o poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2015.godinu

8. Izvještaj o poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu

9. Izvještaj o poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Tržnice - Pijace“ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu

OBLAST SAOBRAĆAJA

NORMATIVNI DIO

1. Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok:
  April, 2016
  prijedlog juli 2016
  Nije bio na dnevnom redu

2. Izmjene i dopune zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Juni, 2016
  prijedlog avgust 2016.
  Nije bio na dnevnom redu

3. Odluka o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo

 • Nacrt odluke
  Rok:
  Juni, 2016
  Prijedlog: septembar 2016.
  Nije bio na dnevnom redu

TEMATSKI DIO

1. Informacija o poslovanju KJKP „GRAS” d.o.o Sarajevo za 2015. godinu

2. Izvještaj o broju taksi oznaka

OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA

NORMATIVNI DIO

1. Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo

2. Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Februar, 2016
  prijedlog: april 2016
  Nije bio na dnevnom redu

3. Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok:
  April, 2016
  prijedlog: juni 2016
  Nije bio na dnevnom redu

4. Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Oktobar, 2016
  prijedlog: novembar 2016
  Nije bio na dnevnom redu

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Novembar, 2016
  prijedlog: decembar 2016
  Nije bio na dnevnom redu

TEMATSKI DIO

1. Mjesečne informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo

2. Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo januar-mart 2016. godine

3. Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo januar-juni 2016. godine

4. Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo januar-septembar 2016. godine

OBLAST PRIVREDE

NORMATIVNI DIO

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Mart, 2016
  prijedlog: maj 2016
  Nije bio na dnevnom redu

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju

 • Nacrt zakona
  Rok:
  April, 2016
  prijedlog: juni 2016
  Nije bio na dnevnom redu

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno privatnom partnerstvu

 • Nacrt zakona
  Rok:
  April, 2016
  prijedlog: juni 2016
  Nije bio na dnevnom redu

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

 • Nacrt zakona
  Rok:
  April, 2016
  prijedlog: juni 2016
  Nije bio na dnevnom redu

5. Zakon o turizmu

6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

7. Zakon o izmjeni Zakona o vodama Kantona Sarajevo

TEMATSKI DIO

1. Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2016. godinu

 • Ostalo
  Rok:
  Mart, 2016
  Nije bio na dnevnom redu

2. Informacija o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo u 2015. godini

3. Izvještaj o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća iz oblasti privrede za 2015. godinu

OBLAST FINANSIJA

NORMATIVNI DIO

1. Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu

 • Nacrt budžeta
  Rok:
  Oktobar, 2016
  prijedlog: decembar 2016
  Nije bio na dnevnom redu

2. Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Oktobar, 2016
  prijedlog: decembar 2016
  Nije bio na dnevnom redu

3. Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu

5. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo

6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Maj, 2016
  prijedlog: juni 2016
  Nije bio na dnevnom redu

7. Zakon o dopunama Zakona o administrativnim taksama

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Maj, 2016
  prijedlog: juni 2016
  Nije bio na dnevnom redu

8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Maj, 2016
  prijedlog: juni 2016
  Nije bio na dnevnom redu

9. Odluka o zaduživanju (vanjski dug)

TEMATSKI DIO

1. Izvještaji o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period januar – decembar 2015.godine

2. Izvještaji o reviziji Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu

OBLAST ZDRAVSTVA

NORMATIVNI DIO

1. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu

2. Donošenje odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

3. Odluke o davanju saglasnosti na statute javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

TEMATSKI DIO

1. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu

2. Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu

3. Program rada i finansijski plan JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2016. godinu

4. Program rada i finansijski plan JU „Apoteke Sarajevo“ za 2016. godinu

5. Program rada i finansijski plan JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2016. godinu

6. Program rada i finansijski plan JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2016. godinu

7. Program rada i finansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2016. godinu

8. Program rada i finansijski plan JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2016. godinu

9. Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu

10. Program rada i finansijski plan JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2016. godinu

11. Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2016. godinu

12. Program rada i finansijski plan JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu

12. Program rada i finansijski plan JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2016. godinu

14. Program rada i finansijski plan JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2016. godinu

15. Program rada i finansijski plan za 2016. godinu, Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu

16. Studija o zdravstvenom stanja stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo u 2015. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo

 • Ostalo
  Rok:
  Juli, 2016
  Nije bio na dnevnom redu

17. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2015.godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu

18. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2015. godini, sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2015. godini

20. Izvještaj o radu i i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu

21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2015. godinu

22. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2015. godinu

23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2015. godinu

24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2015. godinu

25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2015. godinu

26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2015. godinu

27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2015. godinu

28. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2015. godinu

29. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2015. godinu

30. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu

31. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2015. godinu

32. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2015. godinu

33. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2015. godinu

OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE

NORMATIVNI DIO

1. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Maj, 2016
  prijedlog: juli 2016
  Nije bio na dnevnom redu

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Mart, 2016
  prijedlog:juni 2016
  Nije bio na dnevnom redu

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Mart, 2016
  prijedlog: juli 2016
  Nije bio na dnevnom redu

4. Zakon izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

 • Nacrt zakona
  Rok:
  Mart, 2016
  prijedlog: juni 2016
  Nije bio na dnevnom redu

5. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog,srednjeg, visokog obrazovanja i nauke za 2015. godinu (zbirno)

6. Strategija informatizacije osnovnih i srednjih škola u Kantona Sarajevo za period 2017-2020.godina

 • Nacrt - ostalo
  Rok:
  Juli, 2016
  prijedlog: oktobar 2016
  Nije bio na dnevnom redu

OBLAST KULTURE I SPORTA

NORMATIVNI DIO

1. Zakona o muzejskoj djelatnosti

TEMATSKI DIO

1. Izvještaj o radu JU Narodno pozorište Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i

2. Izvještaj o radu JU Sarajevska filharmonija sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2015. godinu

3. Izvještaj o radu JU Pozorište mladih Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2015. godinu

4. Izvještaj o radu JU Kamerni teatar ’55, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2015. godinu

5. Izvještaj o radu JU Sarajevski ratni teatar - SARTR sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2015. godinu

6. Izvještaj o radu JU MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MES sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2015. godinu

7. Izvještaj o radu JU Muzej Sarajeva sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2015. godinu

8. Izvještaj o radu JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2015. godinu

9. Izvještaj o radu JU Historijski arhiv Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2015. godinu

10. Izvještaj o radu JU Biblioteka Sarajeva sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2015. godinu

11. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2015. godinu

12. Izvještaj o radu JU Muzej „Alija Izetbegović”, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2015. godinu

13. Program rada JU Narodno pozorište Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2016. godinu

14. Program rada JU Sarajevska filharmonija, sa planom finansijskog poslovanja za 2016. godinu

15. Program rada JU Pozorište mladih Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2016. godinu

16. Program rada JU Kamerni teatar ‘55 Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2016. godinu

17. Program rada JU Sarajevski ratni teatar - SARTR, sa planom finansijskog poslovanja za 2016. godinu

18. Program rada JU MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MES, sa planom finansijskog poslovanja za 2016. godinu

19. Program rada JU Muzej Sarajeva sa planom finansijskog poslovanja za 2016. godinu

20. Program rada JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2016. godinu

21. Program rada JU Historijski arhiv Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2016. godinu

22. Program rada JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2016. godinu

23. Program rada JU Biblioteka Sarajeva sa planom finansijskog poslovanja za 2016. godinu

24. Program rada JU Muzej „Alija Izetbegović”, Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2016. godinu

25. Izvještaj iz oblasti sporta za 2015. godinu

OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA

NORMATIVNI DIO

1. Zakon o radu u Kantonu Sarajevo

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

TEMATSKI DIO

1. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015.godini

2. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2015. godinu, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještajai Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2016. godinu

3. Izvještaj o poslovanju JU "Kantonalni centar za socijalni rad"za 2015. godinu

4. Izvještaj o poslovanju KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"za 2015. godinu

5. Izvještaj o poslovanju KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2015.godinu

6. Izvještaj o poslovanju KJU "Gerontološki centar"za 2015.godinu

7. Izvještaj o poslovanju KJU "Disciplinski centar za maloljetnike"za 2015.godinu

8. Izvještaj o poslovanju KJU "Porodično savjetovalište"za 2015.godinu

9. Izvještaj o poslovanju JU Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevoza 2015.godinu

10. Programi rada za 2017. godinu javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite

11. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2015. godinu

12. Informacija o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih mjera podsticanja zapošljavanja za 2015. godinu

13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"-Sarajevo za 2015. godinu

14. Program rada JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"- Sarajevo za 2017. godinu

 • Plan/Program
  Rok:
  Decembar, 2016
  U toku 2016.godine
  Nije bio na dnevnom redu

15. Finansijski plan prihoda i izdataka JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"- Sarajevo za 2017. godinu

 • Plan/Program
  Rok:
  Decembar, 2016
  U toku 2016.godine
  Nije bio na dnevnom redu

INFORMATIVNI DIO

1. Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u 2015. godini

OBLAST BORAČKIH PITNJA

NORMATIVNI DIO

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine

 • Prijedlog zakona
  Rok:
  Decembar, 2016
  U toku 2016.godine
  Nije bio na dnevnom redu

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo

 • Nacrt odluke
  Rok:
  Juni, 2016
  Prijedlog: oktobar
  Nije bio na dnevnom redu

TEMATSKI DIO

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata »IKRE« za 2015. godinu

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2015. godinu

3. Godišnji plan i program rada Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata »IKRE« za 2016. godinu

4. Godišnji plan i program radaFonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2016. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA, KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

TEMATSKI DIO

1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA, KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

NORMATIVNI DIO

1. Zakon o izmjenama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

TEMATSKI DIO

1. Plan zaštite od požara Kantona Sarajevo

 • Plan/Program
  Rok:
  Decembar, 2016
  U toku 2016.godine
  Nije bio na dnevnom redu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

NORMATIVNI DIO

1. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja Zaštićeni pejsaž „Trebević“

2. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Grada Sarajeva (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 2016. do 2036. godine

3. Prijedlog B faze izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine – B faza

TEMATSKI DIO

1. Izvještaj o radu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2015. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

TEMATSKI DIO

1. Prijedlog Programa rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2016.godinu

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2016.godinu

3. Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2016.godinu

4. Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2016.godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

TEMATSKI DIO

1. Izvještaj o radu Zavoda za Informatiku i Statistiku i izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistikuza 2015. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

TEMATSKI DIO

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2015.godinu.

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

TEMATSKI DIO

1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i Finansijski izvještaj za 2015. godinu sa revizorskim izveštajem