Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
25