Zbog činjenice da Aleja Vrelo Bosne postaje umjesto atrakcije ruglo koje više skoro niko ne želi posjetiti, pokrećem inicijativu da se poduzmu mjere kako bi se vratio barem djelić onog sjaja koji je imala ova šetnica. Prije svega mislim na pravilnike koji

Zvonko Marić
Pitanje

Zbog činjenice da Aleja Vrelo Bosne postaje umjesto atrakcije ruglo koje više skoro niko ne želi posjetiti, pokrećem inicijativu da se poduzmu mjere kako bi se vratio barem djelić onog sjaja koji je imala ova šetnica. Prije svega mislim na pravilnike koji su neophodni kako bi regulisali ponašanje fijakerista i prilagođavanje brzine ambijentu, obavezeno nošenje torbi koje su prisutne u svim svjetskim centrima kako ne bi zagađivali okolinu, jer se u ovom momentu šire nesnosni mirisi, koji zapravo na neki način i odbijaju svakog ko bi želio posjeti Vrelo Bosne. Prisutan je veliki broj prosjaka koji opsjedaju strane turiste i na taj način narušavaju ugled ovog šetališta. Također svugdje u svijetu bi ovakvo izletište imalo autentičan izgled, mislim pri tome na kockice koje su prvi put 1962 presvučene asfaltom a zatim i 92', a sada su pune neravnina i rupa u kojima se sakuplja prljavština, te i na taj način se narušava izgled i privlačnost ovog nekada atraktivnog turističkog mjesta.

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: 

ODGOVOR:

Velika aleja nalazi se u II zaštićenoj zoni Spomenika prirode ''Vrelo Bosne'', koga je Skupština KS Zakonom proglasila zaštićenim u maju 2006. godine (''Službene novine KS'', broj 6/10-Prečišćeni tekst). Zakon je donesen s ciljem očuvanja brojnih prirodnih, pejsažnih, hidroloških, kulturno - historijskih vrijednosti, te njihovog održivog korištenja. Spomenikom prirode upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, putem koje se obezbjeđuje očuvanje prethodno pomenutih vrijednosti, integralno upravljanje, fizička kontrola ponašanja korisnika u prostoru, obezbjeđuju neophodna finansijska sredstva za ove namjene i dr. Odmah po donošenju Zakona, ovo Ministarstvo je u saradnji sa upraviteljem otpočelo realizaciju aktivnosti u cilju sistemskog uređenja zaštićenog prostora, u konkretnom slučaju regulisanje fijakerskog saobraćaja, te zaštitu Velike aleje kao značajnog kulturno-historijskog spomenika prirodnog naslijeđa u Kantonu Sarajevo. Iako se radi o tradicionalnoj djelatnosti na Vrelu Bosne, ocijenjeno je da se fijakerski saobraćaj odvija pod neprihvatljivim uslovima i da ima negativne posljedice na podzemne vode, dok u estetskom smislu narušava kompletan ambijent. U tom smislu, a na inicijativu ovog Ministarstva, realizovane su aktivnosti na registraciji i ograničenju broja fijakera na ukupno 32, kojima je izdato odobrenje za rad od strane Službe za privredu Općine Ilidža, a u skladu sa tada važećim Pravilnikom o uređivanju javnog prijevoza osoba zaprežnim vozilima - fijakerima (''Službene novine KS'', broj 28/07), a čiji je inicijator donošenja bilo takođe ovo Ministarstvo. Izvršena je i nabavka uniformi urađenih po motivima kulturnog naslijeđa, te opreme za fijakeriste i uređenje kočija, a prema posebno pripremljenom projektu ''Kočije i kočijaši/ Fijakeri i fijakeristi - mogućnost modernizacije i stavljanja u funkciju zaštite okoline i turističke ponude Vrela Bosne-Ilidže i Sarajeva'', u saradnji sa ''Asocijacijom za interkulturne aktivnosti i spašavanje naslijeđa u BiH''. Istovremeno radi uklanjanja štetnih posljedica na vodotok Bosne i podzemnih vodnih resursa, uz velika finansijska ulaganja izgrađeno je prvobitno fijakersko stajalište iznad vrela Bosne, a potom i početno fijakersko stajalište, sa ugradnjom bioprečistača i instaliranjem mobilijara na početku Velike aleje.
Takođe, u okviru izrade projektno – tehničke dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u zoni izvorišta vode za piće ''Sarajevsko polje'', u završnoj fazi je priprema rješenja za neutralizaciju negativnih uticaja otpadnih voda sa saobraćajnice u Velikoj aleji. Naime, planira se izgradnja vodonepropusnih jaraka za evakuaciju i tretman oborinskih voda, čime će se osigurati bolje održavanje higijene duž cijele Aleje, jer su vode od ispiranja opterećene zagađujućim materijama i negativno utiču na hidrološke resurse područja. Realno je očekivati, da se za ovu namjenu izdvoje raspoloživa sredstva iz Projekta rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama.
Zbog evidentnih problema u primjeni Odluke o uređivanju javnog prijevoza zaprežnim vozilima - fijakerima (''Sl. novine KS'', broj 28/14), kojom je stavljen van snage Pravilnik iz 2007. godine, zatraženo je od Ministarstva saobraćaja pokretanje procedure izmjena i dopuna iste. Naime, prethodno pomenuti problemi vezano za regulisanje uslova vršenja prijevoza fijakerom odnose se na nedorečenost u smislu koji nadležni organ propisuje način na koji će se utvrditi lokacija za zbrinjavanje konjskog izmeta i vršiti odvoz ove vrste otpada, nije propisano posjedovanje vrećice za ovaj otpad kao sastavni dio opreme fijakera, zatim nije regulisano i precizno utvrđeno koja kantonalna inspekcija je nadležna za nadzor nad provođenjem Odluke, niti je iz važeće Odluke ispoštovana odredba koja definiše, da će nadležni općinski organ propisati izgled uniforme vozača fijakera, u skladu sa tradicijom prostora u kome se obavlja djelatnost.
Ova inicijativa je rezultirala donošenjem dana 28.06.2016. godine od strane Skupštine KS Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju javnog prijevoza zaprežnim vozilima - fijakerima (''Službene novine KS'', broj 27/16).
Kada je u pitanju zaštita i održavanje Velike aleje, Javna ustanova skoro sve aktivnosti u tom smislu planira i realizuje u skladu sa Projektom ''Analize stanja stabala u platana i divljeg kestena u Aleji Ilidža-Vrelo Bosne'', kojeg je 2013. godine izradio Šumarski fakultet Sarajevo. Međutim, u cilju trajne zaštite i očuvanja zdravlja stabala Velike aleje, te eliminacije svih štetnih faktora koji utiču na njen opstanak, među kojima se ističu saobraćaj (uključujući i fijakerski saobraćaj), asfaltne površine, nivo podzemnih voda, štetno djelovanje izduvnih gasova, i dr., dana 16.03.2016. godine u organizaciji Ministarstva i Javne ustanove održana je Stručna rasprava na temu ''Obnove i adekvatnog uređenja staze na Velikoj aleji SP ''Vrelo Bosne''. Zaključak Stručne rasprave bio je, da Ustanova pokrene aktivnosti na izradi Glavnog projekta kojim će dati tehnička rješenja za adekvatno uređenje Velike aleje, a da učesnici rasprave, u okviru svoje nadležnosti, prethodno dostave Ministarstvu svoje viđenje cjelokupne problematike. Dobijeni stavovi i mišljenja su krajem maja tekuće godine upućeni Javnoj ustanovi, a tom prilikom još je jednom ukazano, da je do izrade Glavnog projekta, koji će Ustanova obezbijediti u narednom periodu, neophodno osigurati kao prelazno rješenje dovođenje saobraćajnice u prihvatljivo stanje, na način da je potrebno sanirati oštećene dijelove asfaltnog zastora, što je i izvršeno početkom juna tekuće godine u skladu sa primjenom sanacionih mjera datih u prethodno navedenom Projektu Šumarskog fakulteta.

Sve navedeno govori u prilog činjenice, da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Javna ustanova kontinuirano rade na unaprijeđenju stanja na području Spomenika prirode ''Vrelo Bosne'', kao i u Velikoj aleji, ali takođe ukazuje na potrebu za integralnim i efikasnim mjerama nadzora. Ovdje se prije svega misli na angažovanje policijske uprave u smislu osiguranja zabrane prevoza motornih vozila, sprječavanja prosjačenja, kao i suzbijanja drugih negativnih pojava u prostoru, aktivniji angažman saobraćajne inspekcije i inspekcije zaštite prirode, jačanje nadzorničke službe Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja na Vrelu Bosne, a posebno angažovaniji odnos Općine Ilidža za poduzimanje mjera iz svog djelokruga rada.

Odgovor: