Zastupničko pitanje vezano za Plan zaštite od požara Kantona Sarajevo i Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja Kantona Sarajevo za period 2019. - 2023.

Vibor Handžić
Pitanje

Zastupnik Vibor Handžić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Molim vas da mi dostavite informaciju da li je Plan zaštite od požara Kantona Sarajevo i Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja Kantona Sarajevo za period 2019. - 2023. finaliziran.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 28 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da