Zastupničko pitanje vezano za Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. i 2018. godini

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Ljubazno molim Federalno ministarstvo okoliša i turizma da mi u elektronskoj formi dostavi Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. i 2018. godini.

• Molim da ne dođe do zabune sa GODIŠNJIM IZVJEŠTAJIMA O STANJU KVALITETA ZRAKA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE za pomenute godine jer su oni dostupni na internetu.

Odgovor: 

Prilog dostavljen poslaniku/zastupniku

Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da