Zastupničko pitanje kojom se traži dostava podataka "o ugovorima na određeno i neodređeno vrijeme, a koje su potpisale osnovne, srednje i visokoškolske ustanove u periodu januar 2014 - decembar 2017.godina."

Semir Halilović
Pitanje

Zastupnik Semir Halilović je na 36. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 20.12.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje:

"Molim Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo da mi dostavi tabelarni pregled svih ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme, imena lica i datume potpisivanja ugovora sa istima, a koje su potpisale osnovne, srednje i visokoškolske ustanove u periodu januar 2014 - decembar 2017.godina."

Odgovor: 

Zbog zaštite ličnih podataka tabelarni pregled se ne nalazi na web stranici