Zastupnička pitanja upućena JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo a vezano za analize vode.

Segmedina Srna Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Bajramović Srna je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupnička pitanja upućena JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo a vezano za analize vode.

Pošalji mail: 
Ne