Zastupnička inicijativa vezanu za "Izmjene Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području Kantona Sarajevo".

Haris Pleho
Inicijativa

Zastupnik Haris Pleho, na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za "Izmjene Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području Kantona Sarajevo".

Odgovor: