Zastupnička inicijativa vezano za objavljivanje liste najvećih primanja u JP, JU i fondovima u KS.

Mario Vukasović
Inicijativa

Zastupnik Mario Vukasović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu o objavljivanju liste najvećih primanja u javnim preduzećima, javnim ustanovama i fondovima u vlasništvu Kantona Sarajevo i istu dostavio u pisanoj formi.

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva finansija nalazi se u prilogu.