Zastupnička inicijativa vezana za izmjene Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo.

Smiljana Viteškić
Inicijativa

Zastupnica Smiljana Viteškić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu ”da Radna grupa Skupštine Kantona Sarajevo koja radi na izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, u narednim izmjenama unese odredbu po kojoj prijedlog za davanje autentičnog tumačenja kantonalnih zakona mogu podnijeti gradski/općinski vijećnici, gradonačelnici/općinski načelnici, gradsko/općinsko vijeće kao i radna tijela istih”.

Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019