SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Zastupnička inicijativa da Skupština Kantona Sarajevo ubuduće sama ili u saradnji sa TVSA obezbjedi neprekidni live stream sjednica na YouTube kanalu neovisno od programske šeme TVSA.

Postavljeno na: 
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zaključak Vildana Bešlija

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, na prijedlog zastupnice Vildane Bešlija, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuje se Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo da pripremi Nacrt zakona o visokom obrazovanju za narednu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo.

Inicijativa da se na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo otkloni diskriminacija u jeziku i da se u buduće navode pojmovi u oba roda odnosno da se koristi gender senzitivni jezik, a u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim da se dostavi i javno objavi spisak svih ugovora o djelu koje su sklopili Vlada, Skupština, javna preduzeća I javne ustanove u KS u period od 3.3.2020. do danas sa imenima i iznosima, te ukupan iznos sredstava koji su planirani u ugovorima?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za donošenje Odluke kojom bi se obavezali zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo da dostave Ijekarsko uvjerenje Skupštini Kantona Sarajevo kojim dokazuju svoju zdravstvenu sposobnost prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa prema Skupštini Kantona Sarajevo da dostavi podatke za sve zakone koji su Programom rada Skupštine planirani u redovnoj proceduri, a razmatrani su po hitnom i skraćenom postupku do 15.07.2019.godine.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: