U novom Zakonu o koncesijama u prijelaznim i završnim odredbama nije regulisano pitanje započetih postupaka u dodjeli koncesija, t.j. da li će se u tim slučajevima primijeniti stari zakon (21/03) ili novi zakon (27/11)