Tražim da ministrica zdravstva Zilha Ademaj pismeno odgovori....

Edin Forto
Pitanje

Tražim da ministrica zdravstva Zilha Ademaj pismeno odgovori da li u svojoj najavljenoj reformi planira urediti oblast medicine rada?

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo zdravstva ima obavezu i dužnost da štiti javne zdravstvene ustanove i njihovu imovinu koja je dijelom finansirana sredstvima građana, među koje spade i JU Zavod za medicine rada Kantona Sarajevo. Isto tako, ovo ministarstvo ima obavezu kreirati zdravstvenu politiku kojom će se, u narednom periodu, osigurati finansiranje zdravstva na održivim osnovama, uz istovremeno osiguranje potreba stanovništva za zdravstvenom zaštitom, a saglasno zakonskim odredbama.
Upravo iz tog razloga, ovo ministarstvo je preduzelo aktivnosti na izradi Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo i isti će biti dostavljen na razmatranje Skupštini Kantona Sarajevo. Cilj je uskladiti organizaciju i djelatnost zdravstvenih ustanova sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, racionalizovati poslovanje i poboljšati kontrolu rada i troškova poslovanja, te povećati kvalitet zdravstvenih usluga.
Vezano za Zavod za medicinu rada, to je zdravstvena ustanova koja, u skladu sa zakonskim propisima, treba da pruža specifičnu zdravstvenu zaštitu radnicima na području Kantona Sarajevo i da koordinira i stručno nadzire sve zdravstvene ustanove koje sprovode specifičnu zdravstvenu zaštitu na području Kantona.

Mađutim, trenutno na području Kantona Sarajevo, kao specifičnost u odnosu na druge kantone, pored Zavoda za medicinu rada, imamo osnovane i zavode za zdravstvenu zaštitu radnika, koji za određene kategorije osiguranika pružaju, ne samo specifičnu zdravstvenu zaštitu, već i usluge porodične medicine, što nije u njihovoj nadležnosti.
Ustanove za zdravstvenu zaštitu radnika osnovane na Kantonu Sarajevo su : Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, Zavod za zdravstvnu zaštitu radnika MUP-a Kantona Sarajevo, Zavod za zdravstvnu zaštitu radnika u saobraćaju ŽTO i JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu.Ustanove koje pružaju specifičnu zdravstvenu zaštitu ne mogu da registruju pacijente za djelatnost porodične medicine, mada je trenutna praksa da dio osiguranika ove usluge koristi u okviru medicine rada.
Treba naglasiti da zdravstvene ustanove u privatnom sektoru i djelatnici u privatnoj praksi imaju potpuno ravnopravan status kao i javne zdravstvene ustanove, saglasno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o javnim nabavkama BiH, koji se obavezno mora primjenjivati prilikom kupovine, odnosno ugovaranja pružanja zdravstvenih usluga.
Iz tog razloga, postoji zakonska obaveza da se i privatnim zdravstvenim ustanovama omogući pružanje zdravstvenih usluga na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja pod jednakim uvjetima kao i javnim zdravstvenim ustanovama i to pod uslovom da privatne ustanove ispunjavaju sve potrebne uvjete za pružanje tih usluga.
Napominjemo da Federalni ministar, uz saglasnost federalnog ministra rada i socijalne politike, pravilnikom treba regulisati vrstu i obim liječničkih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti radnika i da isti pravilnik nikada nije donesen.Ovim pravilnikom bi se rješila mnoga pitanja iz djelokruga specifične zaštite radnika.

Odgovor: