Raspolažem informacijom da se u MUP-u nalazi ogroman broj inostranih kaznenih listova, dokumenata koji su pandan našim sudskim presudama, izrečenim našim gradjanima u inostranstvu, uglavnom u zemljama EU. Kaznena, prekršajna evidencija se vodi prema mjest

Segmedina Srna Bajramović
Pitanje

Raspolažem informacijom da se u MUP-u nalazi ogroman broj inostranih kaznenih listova, dokumenata koji su pandan našim sudskim presudama, izrečenim našim gradjanima u inostranstvu, uglavnom u zemljama EU. Kaznena, prekršajna evidencija se vodi prema mjestu rodjenja, tako da, nakon što se preko MIP ili Interpola ti dokumenti dostave u BiH, šalju se MUP-u koji je dužan te Inostrane kaznene listove promptno dostaviti ovlaštenim sudskim tumačima ili prevoditeljima, nakon čega se tekst tih dokumenata verificira od strane naših sudova i vraća se MUP-u, radi uvodjenja tih osoba u odgovarajuću evidenciju ( kaznenu, prekršajnu...)
Name, 2011., kao jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima, od strane EU naložene su, izmedju ostalog, i mjere uspostavljanja elektronske baze podataka, u kojima su trebale biti i ove baze-krivična, prekršajna i operativna baza.Uz obavezu da te informacije imaju odgovarajući protok informacija u zemlji, ali i sa policijskim tijelima drugih zemalja, za ovo je EU izdvojila značajna sredstva i donirala opremu.
Ali, prema mojim informacijama, te baze podataka nikada nisu zaživjele, niti stavljene u funkciju do kraja. Molim da se ova informacija provjeri i obrazloži. Ako se ispostavi da je tačna,a u svjetlu sve većih sigurnosnih izazova, konkretno terorističkih napada, prijetnje terorizmom i drugih oblika ekstremizma, posebno zabrinjava činjenica da bi se u tim dokumentima, pored sitnih kriminalaca mogli skrivati okorjeli kriminalci, pa i teroristi!
Molim da se ova informacija provjeri i tražim da se dostave imena odgovornih.

Odgovor: 

INFORMACIJA U VEZI ZASTUPNIČKOG PITANJA
U okviru zastupničkog pitanja iznesene su i konstatacije kao što su:
• Da se Kaznena i Prekršajna evidencija vode prema mjestu rođenja;
• Da se inostrani kazneni listovi promptno trebaju dostaviti sudskim tumačima ili prevoditeljima, a onda sudu radi verifikacije teksta, pa zatim vratiti MUP-a radi uvođenja u evidencije;
• Da je donirana elektronska oprema od strane EU radi vođenja baza podataka (Operativna, Kaznena i Prekršajna), radi protoka informacija u zemlji i prema policijskim agencijama drugih zemalja.
U vezi navedenog potrebno je naglasiti da je Pravilnikom o kaznenoj evidenciji (Sl. novine FBiH broj: 49/06, 11/09 i 5/12) pored mjesta rođenja propisano evidentiranje i presuda za lica koja su naknadno upisana u knjigu državljana BiH - FBiH, zatim presuda prema sjedištu suda koji je izrekao presudu strancu ili licu čije je mjesto rođenja nepoznato, kao i presuda koje su izrekli inostrani sudovi državljanima BiH – FBiH. Dakle, radi se o više osnova po kojima se može izvršiti ubilježba u Kaznenu evidenciju. Imajući u vidu navedeno nadležno odjeljenje Uprave policije ovog Ministarstva tako i postupa.

Istim pravilnikom je predviđeno da se Kaznena evidencija vodi u formi kartoteke kao i elektronska evidencija, što nadležno odjeljenje Uprave policije i čini, te su u obje evidencije uneseni podaci o presudama, uključujući i presude – kaznene listove iz susjednih zemalja (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Makedonija). Problem predstavljaju kazneni listovi od sudova iz Austrije, Njemačke, Francuske i dr., jer isti bivaju proslijeđeni od strane Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine direktno Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, a isti nisu prevedeni.
Obzirom da Pravilnikom o kaznenoj evidenciji i Zakonom o krivičnom postupku FBiH nije određeno ko je dužan izvršiti prevođenje inostranih kaznenih listiva i snositi troškove, nastaje problem oko evidentiranja istih. Pokušali smo riješiti problem tako što smo vraćali kaznene listove Ministarstvu pravde BiH, zato što nisu prevedeni, ali smo ih dobili nazad preko MUP-a FBiH, uz obrazloženje da je nejasno zbog čega smo to učinili. Radi jasnije slike oko problema navodimo odredbe člana 30. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (Službeni glasnik BiH br.53 od 07.07.2009.godine i 58 od 23.07.2013.godine – izmjene i dopune), koji glasi:

Član 30.
Kaznena evidencija za državljane Bosne i Hercegovine osuđene u inozemstvu

(1) Organi nadležni za vođenje kaznenih evidencija u Bosni i Hercegovini dužni su voditi kaznene evidencije za državljane Bosne i Hercegovine osuđene u inozemstvu uključujući i državljane Bosne i Hercegovine rođene u inozemstvu.
(2) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine će podatke za državljane Bosne i Hercegovine osuđene u inozemstvu, a koji nisu rođeni u Bosni i Hercegovini, po prijemu od druge države prosljeđivati Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je dužno voditi centralni registar tih podataka i proslijediti ih bez odgađanja i organu nadležnom za vođenje kaznenih evidencija.
(3) Ako podaci za državljane Bosne i Hercegovine osuđene u inozemstvu nisu prevedeni na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine dužno je osigurati prijevod.

Što se tiče prekršajne evidencije ista se vodi u elektronskom obliku prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije (Sl. novine FBiH broj: 50/07 i 44/08), a istoj imaju pristup organizacione jedinice Uprave policije ovog Ministarstva, kao i druge policijske agencije u BiH, te Odjeljenja za prekršaje sudova u BiH.
Imajući u vidu odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije Uprava policije nema mogućnost evidentiranja sankcija koje su izrečene u inozemstvu državljanima BiH.
Saradnja između MUP-a Kantona Sarajevo sa drugim Ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH, Ministarstvom sigurnosti BiH, tužilaštvima i sudovima odvija se svakodnevno i tu nema zastoja niti problema. Također, saradnja se odvija i sa inozemnim policijskim agencijama i pravosudnim organima putem Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Ministarstva pravde BiH.
Vezano za elektronsku obradu i razmjenu podataka, ovo Ministarstvo vodi evidencije u elektronskom obliku, ali ne može samo odlučiti o stavljanju u funkciju tih baza u punom kapacitetu, niti o upotrebi i razmjeni podataka iz elektronskih baza (Kaznena, Operativna i Prekršajna), obzirom da je uključeno više kantonalnih MUP-ova, MUP FBiH, MUP RS, Policija Distrikta Brčko, tužilaštva, sudovi i dr.