Proteklih dana u javnosti se govori o najavljenom pripajanju JZU Opće bolnice....

Segmedina Srna Bajramović
Pitanje

Proteklih dana u javnosti se govori o najavljenom pripajanju JZU Opće bolnice Prim. dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Univerzitetsko kliničkom centru Sarajevo, te se plasiraju različite kontraverzne informacije koje nisu zasnovane na zakonima iz ove oblasti.

Naime, plasiraju se informacije da je Premijer Federacije BIH dogovorno sa premijerom KS zaključio da se ide sa Projektom pripajanja ove dvije bolnice. Za početak, želim istaći da se o ovom važnom pitanju ne može razgovarati i zaključivati na nivou Premijera FBIH i Premijera KS, bez strateškog opredjeljenja o ovom projektu na nivou vlada.

Interesira me da li se o ovom Projektu izjasnila Vlada KS, te koji su zaključci po istom.

Stoga, radi informisanja ovog doma, kao i sveukupne javnosti, želim podatke i o sljedećem:

Kakva je zaštita prava radnika iz radnopravnog odnosa koji su uposlenici bolnice koja se pripaja drugoj zdravstvenoj ustanovi? Ovo iz razloga jer su uposlenici JZU Opće bolnice s pravom uplašeni za svoj radno-pravni status. Govori se da im se traži da sporazumno podnesu zahtjev za prestanak radnog odnosa, uz obećanje da će nastaviti svoj radno-pravni status u UKCS.

Kako na ovo pitanje gledaju u Vladi KS, s obzirom da je Vlada donijela zaključak o zabrani prijema novih uposlenika i u javne ustanove, a isto je donijeto i na nivou Privremenog Upravnog odbora UKCS.“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

O D G O V O R

Odluka o pripajanju JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ sa Univerzitetsko-kliničkim Centrom Sarajevo nije donesena i samim tim nije ugrožen radno-pravni status uposlenika Opće bolnice.
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nema saznanja niti zvaničnih informacija da je bilo prisile prema zaposlenicima JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ za prelezak u UKCS.
Obzirom na činjenicu da je u pojedinim zdravstvenim ustanovama iskazan višak kadra, a u drugima je iskazan deficit kadra, ovo ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo cijene opravdanim da se može vršiti preraspodjela kadra unutar zdravstvenih ustanova u cilju racionalizacije, što bi se regulisalo posebnim sporazumom između javnih zdravstvenih ustanova i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Cilj je sveobuhvatna reforma zdravstvenog sektora kojm će se omogućiti dostupnost i povećani kvalitet zdravstvenih usluga, uz istovremenu racionalizaciju troškova, a koji između ostalog podrazumjevaju i racionalizaciju kadrova, naročito nemedicinskih.
Napominjemo, Premijer FBiH je imenovao radnu grupu sa zadatkom izrade studije o opravdanosti restruktuiranja bolničkih kapaciteta. Nakon izrade navedene studije nadležne institucije Kantona Sarajevo i Federacije BiH će odlučiti o načinu restruktuiranja i raspodjele bolničkih kapaciteta, a što uključuje i kapacitete ovih bolnica.