"Pokrećem inicijativu Vladi KS da na slijedećoj sjednici skupštine KS dostavi prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog prevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima a na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu FBiH."

Mirza Čelik
Inicijativa

"Pokrećem inicijativu Vladi KS da na slijedećoj sjednici skupštine KS dostavi prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog prevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima a na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu FBiH."

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor :
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo vodi aktivnosti izmjene i dopune: Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima- fijakerima.

U skladu sa odredbama člana 10. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 28/06 i 2/10) kojim je utvrđeno da skupština kantona svojim propisom, u skladu sa federalnim zakonom, uređuje uslove, način i specifičnosti organizacije vršenja prijevoza putnika ili tereta ili osoba i tereta na svojoj teritoriji, te da će posebnim propisom urediti prevoz zaprežnim vozilima, Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima- fijakerima („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 28/14).
Prilikom primjene Odluke ukazala se potreba da se pojedine odredbe Odluke izmijene odnosno dopune.
Pravna rješenja:
U članu 1. izvršena je izmjena člana 4. tačka b) Odluke, a koja se odnosi na boju fijakera, tako da svi budu jednoobrazni, kao i tačke h) kojom je preciznije formulisan izgled i način kopčanja nepropusne tamnozelene vreće (za izmet) za konje sa jedne strane i fijaker sa druge strane.

U članu 2. izmijenjen je član 10. stav (2) Odluke, tako da je jasnije definisana obaveza vozača fijakera u pogledu održavanja fijakera, konja i stajališta, kao i stav (4) tako da je precizno definisan broj lica koji se može prevoziti fijakerom.
U stavu (3) dodaju se novi st. (6) i (7) kojim je detaljnije formulisana obaveza vozača fijakera u pogledu čišćenja vreće za konjski izmet, te utvrđena obaveza općine na čijoj teritiriji se odvija prijevoz fijakerom, da svojim propisom utvrdi način odlaganja pomenutog otpada, kao i mjesto odlaganja istog.

U članu 3. izmijenjen je stav (2) člana 15. Odluke tako što je precizno navedeno koji inspektori vrše inspekcijski nadzor.

Kantonalna javna ustanova za zaštičena područja, koja je upravitelj u zaštičenim područjima Kantona Sarajevo, uključujući i Spomenik prirode „Vrelo Bosne“ u okviru čijih granica se i obavlja fijakerski saobraćaj, nadzornici prirode, prilikom vršenja neposrednog nadzora uočili su na terenu neke nedostake Odluke, te su u tom smislu podnijeli inicijativu za izmjenu i dopunu Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima.
Cijeneći da se radi o opravdanim primjedbama Ministarstvo saobraćaja je pokrenulo proceduru izrade izmjena i dopuna Odluke, te je u tom smislu zatražilo prijedloge i drugih zainteresiranih subjekata, od kojih su stav dostavili:
- Općina Stari grad Sarajevo – Služba za komunalne poslove (akt broj: 13-05-8149/15 od 31.12.2015. godine) prema kojem nema primjedbe na postojeću Odluku;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (akt broj:01-04-3-18901 od 28.12.2015. godine) takođe konstatovalo da nema prijedloga i sugestija na tekst Odluke;
-Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ( akt broj: 05-05-31942/15 RA od 17.12.2015. godine) u potpunosti podržava inicijativu Kantonalne javne ustanove za zaštičena područja;
- Kantonalna javna ustanova za zaštičena područja (akt broj: 92-2/15 od 10.04.2015. godine) predlaže izmjenu člana 4., 10. i 15. Odluke, a što je u potpunosti opravdano.

U toku izrade prijedloga izmjena i dopuna Odluke pribavljena su mišljenja Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo. Za provođenje ove odluke nisu potrebna dodatna sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo.
Kompletan materijal je dostavljen Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i dalje postupanje. Vlada Kantona Sarajevo je na 46. sjednici održanoj 16.06. 2016. godine donijela zaključak broj 02-05-21278-1/16 o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima i predlaže Skupštini Kantona Sarajevo da u smislu prethodno navedenog odnese odluku u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona.

Odgovor: