" Pokrećem inicijativu kod Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da na dvije velike šetnice u KS, Aleji ka Vrelu Bosne te Vilsonovom šetalištu, ugrade nadzorne kamere na sve ulaze i izlaze u ove šetnice s obzirom da su to gotovo jedina mjesta

Semir Halilović
Pitanje

" Pokrećem inicijativu kod Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da na dvije velike šetnice u KS, Aleji ka Vrelu Bosne te Vilsonovom šetalištu, ugrade nadzorne kamere na sve ulaze i izlaze u ove šetnice s obzirom da su to gotovo jedina mjesta gdje se građani Kantona Sarajevo odmaraju, šetaju, ali ih u tome remete putnička vozila koja krše znak zabrane a mnogi voze agresivno i opasno po pješake i djecu" .

Odgovor: 

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Ministarsvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u avgustu 2013.godine, sačinilo je Elaborat proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom, a tokom 2015.godine i Elaborat proširenja video nadzora raskrsnica, u cilju podizanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

S obzirom da realizacija dva navedena elaborata iziskuje znatna finansijska sredstva, u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo, krajem 2015.godine i tokom 2016.godine, preduzete su određene mjere u cilju pokretanja aktivnosti na realizaciji predmetnih elaborata, koji će se rješavati po prioritetima, a u skladu sa rapoloživim finansijskim sredstvima.

Smatramo da je pokrenuta inicijativa opravdana, te da će mjere na ralizaciji predloženih aktivnosti, biti preduzete u skladu sa dostupnim finansijskim sredstvima.

Do tada, policijski službenici ovog Ministarstva će preduzimati zakonom propisane mjere i radnje prema svim nesavjesnim vozačima, koji ne poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju u pomenutim ulicama, te time direktno ugrožavaju pješake, a naročito djecu.