„Pokrećem inicijativu da Ministartsvo zdravstva formira Radnu grupu za donošenje nove Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološ

Edin Forto
Inicijativa

„Pokrećem inicijativu da Ministartsvo zdravstva formira Radnu grupu za donošenje nove Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka sa ciljem boljeg regulisanja prava osoba sa oštećenjem sluha i osoba sa oštećenjem vida“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

O D G O V O R

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo podržava inicijativu za izmjenu Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka („Službene novine Kantona Sarajevo“, 38/07, 29/08, 40/14), kako bi se invalidnim licima osigurala sva potrebna medicinska sredstva.
S tim u vezi Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u 2016.godini, a na zahtjev brojnih Udruženja koja okupljaju paraplegičare, slijepa i slabovidna lica, gluhe osobe, sačinilo procjenu potrebnih sredstava i pokrenulo inicijativu za izmjenu pomenute Uredbe.
Kako Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u Finansijskom planu za 2016.godinu nije imao osigurana sredstva za finansiranje planiranih izmjena, izmjene i dopune Uredbe će se izvršiti u prvom polugodištu 2017.godine.